၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၀ခုနှစ် မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း များ၏ အကြိုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

စိုက်ပျိုး ပင်

ပြီးစီးမှုအခြေအနေ(ပင်)

မြေတိုင်း

ပန္နက်ရိုက်

ကျင်းတူး

ပြီးစီး

ရာနှုန်း

ပြီးစီး

ရာနှုန်း

ပြီးစီး

ရာနှုန်း

စစ်ကိုင်း

၅၀၁၂၅

၅၀၁၂၅

၁၀၀

၅၀၁၂၅

၁၀၀

၄၃၉၇၅

၈၈

မကွေး

၁၂၄၄၂၅

၁၂၄၄၂၅

၁၀၀

၁၂၂၄၂၅

၁၀၀

၉၁၉၂၅

၇၄

မန္တလေး

၉၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

၁၀၀

၉၁၆၂၅

၁၀၀

၄၇၇၀၀

၅၂

စိမ်း/စိုချုပ်

၂၆၆၁၇၅

၂၆၆၁၇၅

၁၀၀

၂၆၄၁၇၅

၁၀၀

၁၈၃၆၀၀

၆၉