၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင် စိုက်ပျိုး ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ်

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၁၃-၁၄

၃၅၀၀

၃၃၀၀

၁၆၇၅၀

၂၃၅၅၀

၂၀၁၄-၁၅

-

၁၀၀၀၀

၂၁၀၀၀

၃၁၀၀၀

၂၀၁၅-၁၆

၁၂၅၀၀

၁၅၀၀၀

၁၅၀၀၀

၄၂၅၀၀

၂၀၁၆-၁၇

၃၅၀၀

၉၀၀၀

၁၀၅၀၀

၂၃၀၀၀

၂၀၁၇-၁၈

၃၅၀၀

၉၀၀၀

၁၀၅၀၀

၂၃၀၀၀

၂၀၁၈(၆)လ

၁၀၂၀၀

၉၀၀၀

၁၅၀၀၀

၃၄၂၀၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၂၅၀၀

၁၅၀၀၀

၁၅၀၀၀

၄၂၅၀၀

 

 

၄၅၇၀၀

၇၀၃၀၀

၁၀၃၇၅၀

၂၁၉၇၅၀

မှတ်ချက်။         တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၁,၀၀၀) ပင် အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။