တစ်အိမ်ထောင်သစ်မာ(၂၀)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၀၉- ၁၀

၂၄၉၀၀

၂၀၁၈၀

၁၃၁၈၀

၅၈၂၆၀

၂၀၁၀- ၁၁

၆၈၆၂၀

၇၅၇၀၀

၄၇၃၈၀

၁၉၁၇၀၀

၂၀၁၁-၁၂

၉၁၇၈၀

၁၃၇၉၈၀

၉၄၄၀၀

၃၂၄၁၆၀

၂၀၁၂-၁၃

၅၄၈၂၀

၈၀၂၆၀

၄၉၉၀၀

၁၈၄၉၈၀

၂၀၁၃-၁၄

၄၄၅၀၀

၅၀၂၄၀

၄၉၇၆၀

၁၄၄၅၀၀

၂၀၁၄-၁၅

၄၆၆၀၀

၅၅၈၀၀

၄၄၅၂၀

၁၄၆၉၂၀

၂၀၁၅-၁၆

၅၈၅၈၀

၅၉၂၈၀

၄၇၈၆၀

၁၆၅၇၂၀

၂၀၁၆-၁၇

၃၁၈၄၀

၆၀၂၆၀

၅၉၃၀၀

၁၅၁၄၀၀

၂၀၁၇-၁၈

၅၉၀၈၀

၆၉၂၂၀

၅၉၃၀၀

၁၈၇၆၀၀

၁၀

၂၀၁၈(၆)လ

၆၉၄၆၀

၆၀၁၂၀

၅၉၃၀၀

၁၈၈၈၈၀

၁၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၅၈၅၈၀

၅၉၂၈၀

၄၇၈၆၀

၁၆၅၇၂၀

 

စုစုပေါင်း

၆၀၈၇၆၀

၇၂၈၃၂၀

၅၇၂၇၆၀

၁၉၀၉၈၄၀

မှတ်ချက်။တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂၂,၆၆၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။