တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်၊စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် စိုက်ပျိုးမည့် သစ်မျိုးစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိုက်ဧက

စိုက်ကွက်

အရေအတွက်

စိုက်ပျိုးသည့် သစ်မျိုးများ

စစ်ကိုင်း

၁၁၃၈

၂၁-ကွက်

ရှား၊ ယူကလစ်၊မယ်ဇလီ ၊တမာ၊ဒဟတ်၊

ပိတောက်၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ ဝါး ၊ ပဲချယ်ရီ၊ လျှော်ဖြူ၊သန်း(၁၁-မျိုး)

မကွေး

၁၉၀၀

၃၅-ကွက်

ရှား၊ ယူကလစ်၊မယ်ဇလီ ၊တမာ၊ကုက္ကို၊ ပိတောက်၊ ယင်းမာ၊ စစ်၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ ဝါး ၊ ဆီးဖြူ၊ သန်း (၁၁-မျိုး)

မန္တလေး

၁၅၅၀

၃၀-ကွက်

ရှား၊ ယူကလစ်၊မယ်ဇလီ ၊တမာ၊ဒဟတ်၊

ကုက္ကို၊ ယင်းမာ၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ ဝါး ၊

(၉-မျိုး)

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၄၅၈၈

၈၆-ကွက်

၁၅- မျိုး