၂၀၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မိုးရာသီတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုး ပင်များအား၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီတွင်ဖာထေးခြင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအခြေအန (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

၂၀၁၇ ခုနှစ်မိုးရာသီစိုက်ခင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်မိုးရာသီစိုက်ခင်း

ဖာထေး အပင်

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

ဖာထေး  အပင်

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

၃၉၆

၃၉၆

-

၃၉၆

၈၆၉

၈၆၉

-

၈၆၉

မကွေး

၉၃၉

၉၃၉

-

၉၃၉

၂၅၉၀

၂၅၉၀

-

၂၅၉၀

မန္တလေး

၁၅၀၆

၁၅၀၆

-

၁၅၀၆

၁၄၀၈

၁၄၀၈

-

၁၄၀၈

စိမ်း/စိုချုပ်

၂၈၄၁

၂၈၄၁

-

၂၈၄၁

၄၈၆၇

၄၈၆၇

-

၄၈၆၇

ရှင်းလင်းချက်။           ဖာထေးရန်(၁)ပင်ခွင့်ပြုစံနှုန်းမှာ - ကျင်းဖော်ခ(၁၂၅ /) ၊ နွားချေး(၃၅/-)             ၊ပျိုးပင်သယ်(၁၅/-) စိုက်ပျိုးခ(၄၀/-)၊စုစုပေါင်း(၂၁၅/-)ကျပ် ခွင့်ပြုပါသည်။