၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (ကြိမ်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

-

-

-

-

၁၉၉၈-၁၉၉၉

-

-

-

-

၁၉၉၉-၂၀၀၀

-

-

-

-

၂၀၀၀-၂၀၀၁

-

-

-

-

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

-

-

-

-

၂၀၀၁-၂၀၀၂

-

-

-

-

၂၀၀၂-၂၀၀၃

-

-

-

-

၂၀၀၃-၂၀၀၄

-

-

-

-

၂၀၀၄-၂၀၀၅

-

-

-

-

၂၀၀၅-၂၀၀၆

-

-

-

-

ပထမငါးနှစ်ကာလ

-

-

-

-

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

-

-

-

-

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

-

-

-

-

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

-

-

-

-

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

-

-

-

-

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

-

-

-

-

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

-

-

-

-

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

-

-

-

-

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

-

-

-

-

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၂

၁၈

၂၃

၆၃

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၄

၃၀

၂၄

၇၈

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၄၈

၅၂

၄၈

၁၄၈

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၉၄

၁၀၀

၉၅

၂၈၉

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၄၈

၄၈

၄၈

၁၄၄

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄၈

၄၈

၄၈

၁၄၄

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

၂၄

၂၄

၂၄

၇၂

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၄၈

၄၈

၄၈

၁၄၄

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၁၆၈

၁၆၈

၁၆၈

၅၀၄

 

စုစုပေါင်း

၂၆၂

၂၆၈

၂၆၃

၇၉၃