၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစံပြကျေးရွာတည်ထောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (ရွာ)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

-

-

-

-

၁၉၉၈-၁၉၉၉

-

-

-

-

၁၉၉၉-၂၀၀၀

-

-

-

-

၂၀၀၀-၂၀၀၁

-

-

-

-

 

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

-

-

-

-

၂၀၀၁-၂၀၀၂

-

၁၁

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၁၃

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၂၅

၁၅

၄၃

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၁၆

၁၁

၃၆

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၂၉

၁၀

၂၆

၆၅

 

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၈၅

၄၁

၄၂

၁၆၈

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

-

-

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၁၇

၁၀

၃၃

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၆

၁၀

၁၇

၄၃

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁၅

၁၀

၁၄

၃၉

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၁၀

၁၀

၂၂

 

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၅၀

၄၀

၅၂

၁၄၂

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၅

၁၂

၃၆

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၂

၁၂

၁၁

၃၅

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

          ၈

     ၁၂

၂၉

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၂

၁၉

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၇

၂၁

၁၅

၅၃

 

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၅၅

၆၉

၄၈

၁၇၂

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၇

၂၁

၁၅

၅၃

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၇

၂၁

၁၅

၅၃

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

-

-

-

-

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၇

၂၁

၁၅

၅၃

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၅၁

၆၃

၄၅

၁၅၉

 

စုစုပေါင်း

၂၄၁

၂၁၃

၁၈၇

၆၄၁