ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်​တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ကျေးလက်​ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ (၁) ရွာလျှင် ဘက်စုံသုံး စိုက်ခင်း(၁)ဧက၊ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် သစ်မာ (၂၀)ပင်နှင့်တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း(၃)ပင်ကို ၂၀၀၉-၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တည်ထောင် စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်း၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁)ဧကတည်ထောင်ပြီးစီးမှု                        (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၀၉- ၁၀

၉၀၀

၁၂၀၀

၁၅၀၀

၃၆၀၀

၂၀၁၀- ၁၁

၅၁၀၀

၆၀၀၀

၄၅၀၀

၁၅၆၀၀

၂၀၁၁-၁၂

၁၀၂၀၀

၁၂၀၀၀

၉၀၀၀

၃၁၂၀၀

၂၀၁၂-၁၃

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၂၀၁၃-၁၄

၁၀၂၀၀

၁၃၈၀၀

၉၀၀၀

၃၃၀၀၀

၂၀၁၄-၁၅

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၂၀၁၅-၁၆

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၁၀၂၀၀

၃၃၀၀၀

၂၀၁၆-၁၇

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၂၀၁၇-၁၈

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၁၀

၂၀၁၈(၆)လ

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

 

စုစုပေါင်း

၈၇၆၀၀

၁၀၈၆၀၀

၇၉၂၀၀

၂၇၅၄၀၀

         

မှတ်ချက်။       တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၀၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂,၇၀၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

 

 (ခ)  တစ်အိမ်ထောင်သစ်မာ(၂၀)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု                       (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၀၉- ၁၀

၂၄၉၀၀

၂၀၁၈၀

၁၃၁၈၀

၅၈၂၆၀

၂၀၁၀- ၁၁

၆၈၆၂၀

၇၅၇၀၀

၄၇၃၈၀

၁၉၁၇၀၀

၂၀၁၁-၁၂

၉၁၇၈၀

၁၃၇၉၈၀

၉၄၄၀၀

၃၂၄၁၆၀

၂၀၁၂-၁၃

၅၄၈၂၀

၈၀၂၆၀

၄၉၉၀၀

၁၈၄၉၈၀

၂၀၁၃-၁၄

၄၄၅၀၀

၅၀၂၄၀

၄၉၇၆၀

၁၄၄၅၀၀

၂၀၁၄-၁၅

၄၆၆၀၀

၅၅၈၀၀

၄၄၅၂၀

၁၄၆၉၂၀

၂၀၁၅-၁၆

၅၈၅၈၀

၅၉၂၈၀

၄၇၈၆၀

၁၆၅၇၂၀

၂၀၁၆-၁၇

၃၁၈၄၀

၆၀၂၆၀

၅၉၃၀၀

၁၅၁၄၀၀

၂၀၁၇-၁၈

၅၉၀၈၀

၆၉၂၂၀

၅၉၃၀၀

၁၈၇၆၀၀

၁၀

၂၀၁၈(၆)လ

၆၉၄၆၀

၆၀၁၂၀

၅၉၃၀၀

၁၈၈၈၈၀

 

စုစုပေါင်း

၅၅၀၁၈၀

၆၆၉၀၄၀

၅၂၄၉၀၀

၁၇၄၄၁၂၀

မှတ်ချက်။တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂၂,၆၆၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

 

(ဂ)တစ်အိမ်ထောင်ကျွန်း(၃)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု                            (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၀၉- ၁၀

-

-

-

-

၂၀၁၀- ၁၁

၁၀၂၉၃

၁၁၃၅၅

၇၁၀၇

၂၈၇၅၅

၂၀၁၁-၁၂

၁၃၇၆၇

၂၀၆၉၇

၁၄၁၆၀

၄၈၆၂၄

၂၀၁၂-၁၃

၈၂၂၃

၁၂၀၃၉

၇၄၈၅

၂၇၇၄၇

၂၀၁၃-၁၄

၆၆၇၅

၇၅၃၆

၇၄၆၄

၂၁၆၇၅

၂၀၁၄-၁၅

၆၉၉၀

၈၃၇၀

၆၆၇၈

၂၂၀၃၈

၂၀၁၅-၁၆

၈၇၈၇

၈၈၉၂

၇၁၇၉

၂၄၈၅၈

၂၀၁၆-၁၇

၄၇၇၆

၉၀၃၉

၈၈၉၅

၂၂၇၁၀

၂၀၁၇-၁၈

၈၈၆၂

၁၀၃၈၃

၈၈၉၅

၂၈၁၄၀

၁၀

၂၀၁၈(၆)လ

၁၀၄၁၉

၉၀၁၈

၈၈၉၅

၂၈၃၃၂

 

စုစုပေါင်း

၇၈၇၉၂

၉၇၃၂၉

၇၆၇၅၈

၂၅၂၈၇၉

မှတ်ချက်။                တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၃,၃၉၉)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

 

(ဃ)  ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင် စိုက်ပျိုး ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ်

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၁၃-၁၄

၃၅၀၀

၃၃၀၀

၁၆၇၅၀

၂၃၅၅၀

၂၀၁၄-၁၅

-

၁၀၀၀၀

၂၁၀၀၀

၃၁၀၀၀

၂၀၁၅-၁၆

၁၂၅၀၀

၁၅၀၀၀

၁၅၀၀၀

၄၂၅၀၀

၂၀၁၆-၁၇

၃၅၀၀

၉၀၀၀

၁၀၅၀၀

၂၃၀၀၀

၂၀၁၇-၁၈

၃၅၀၀

၉၀၀၀

၁၀၅၀၀

၂၃၀၀၀

၂၀၁၈(၆)လ

၁၀၂၀၀

၉၀၀၀

၁၅၀၀၀

၃၄၂၀၀

 

 

၃၃၂၀၀

၅၅၃၀၀

၈၈၇၅၀

၁၇၇၂၅၀

မှတ်ချက်။        တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၁,၀၀၀) ပင် အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။