၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ခုနှစ် မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သော အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ

စိမ်း/စိုချုပ်

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

စုစုပေါင်း

ကွက်လပ် ဖြည့်
စိုက်ပျိုးခြင်း

တစ်အုပ်

တစ်မ
စိုက်ပျိုးခြင်း

ကွန်တို ဘောင်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

ဖြည့် စွက်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

သဘာဝ တောထိန်း
ဧရိယာ
ကွက်လပ်ဖြည့်
 စိုက်ပျိုးခြင်း

စစ်ကိုင်း

၁၀၀၀၀

၁၅၀၀၀

-

-

၂၅၁၂၅

၅၀၁၂၅

မကွေး

၁၃၅၀၀

၁၉၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၇၇၄၂၅

၁၂၄၄၂၅

မန္တလေး

၃၀၀၀၀

-

-

-

၆၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၅၃၅၀၀

၃၄၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၁၆၄၁၇၅

၂၆၆၁၇၅

  

        မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်စာရင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး                                 

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးပင်

 
 

‌ရွှေဘို/ခင်ဦး

၃/၂၀၁၉

အမှတ်(၃)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

 

ရွှေဘို/ ဝက်လက်

၂/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်း - ရွှေဘို ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း ဘုရား လေး ကုန်းလမ်းဆုံဘေးမဲ့ ကာကွယ်တော (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

 

ရွှေဘို/ ရေဦး

၂/၂၀၁၉

ငါးပယ်ကျေးရွာအဝင် ပလပ်မြေ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

 

ရွှေဘို/ ဒီပဲယင်း

၂/၂၀၁၉

ဆည်တော-သစ်ရာအိုက်ကြား အပတော (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

 

‌ရွှေဘို/ကန့်ဘလူ

၃/၂၀၁၉

စံပါယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂၇မှ ၃၁) ထိ(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၁၂၅

 

မုံရွာ/မုံရွာ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)
ဧကအတွင်း(အပင်ကြီး ၁၀၀) (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

 

မုံရွာ/မုံရွာ

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧကအတွင်း (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

 

မုံရွာ/ချောင်းဦး

၂/၂၀၁၉

‌ကျောက်က္ကာ-ရွှေမြင်တင် အဆိုပြု ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အတွင်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

 

စစ်ကိုင်း/စစ်ကိုင်း

၂/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင် ဘေးမဲ့ကာကွယ် တော(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

 

၁၀

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

၃/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့ ကာကွယ် တော

၁၀၀၀

 

၁၁

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

၄/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့ ကာကွယ်တော

၄၀၀၀

 

၁၂

စစ်ကိုင်း/မြင်းမူ

၂/၂၀၁၉

နတ်ကန်ကွင်းဒေသ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

 

၁၃

စစ်ကိုင်း/မြောင်

၁/၂၀၁၉

ဆင်ဂေါင်းတောင်(အပင်ကြီး၅၀) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၇၀၀၀

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း(၁၃)ကွက်

၅၀၁၂၅

 

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးပင်

 
 

ပခုက္ကူ/ပေါက်

၃/၂၀၁၉

တက်မတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

 

ပခုက္ကူ/ပေါက်

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၆၊၂၀၁၇(ရေဖြူကြိုးပြင်ကာကွယ်တော)
၂၀၁၄၊၂၀၁၅(တက်မတောင်သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

 

ပခုက္ကူ/ရေစကြို

၃/၂၀၁၉

ရှင်မတောင်ကြိုးဝိုင်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

 

‌ပခုက္ကူ/ရေစကြို

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်တောင်ဦးပြုံးသဘာဝတော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း(သဘာဝတော ထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၁၀၀၀

 

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

၂/၂၀၁၉

ဘူတာကုန်းနှင့်ပေါက်ကံမျှော်ကုန်း
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

 

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

၃/၂၀၁၉

တန့်ကြည်တောင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွန်တို)

၁၂၅

 

မကွေး/ချောက်

၁/၂၀၁၉

ရွှေပုံတောင်၊ဂဲကြီးကုန်း(၉၅၀)ဧကအတွင်း
(ဖြည့်စွက်)

၁၃၅၀၀

 

မကွေး/ချောက်

၂/၂၀၁၉

ရွှေပုံတောင်၊ ပင်မနှင့် အတွင်းစည်း(၄၀၀)ပင် နှင့်  ဂဲကြီးကုန်း(၁၀၀)ပင် (အပင်ကြီး) (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀

 

မကွေး/ချောက်

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်ပုပ္ပကန်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း (သဘာဝတောထိန်း

ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

 

၁၀

မကွေး/ ရေနံချောင်း

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်စပါးမျှော်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၇၀

 

၁၁

မကွေး/ နတ်မောက်

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက၊

မြင့်တဲကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၀)အတွင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၉၃၀

 

၁၂

မကွေး/မြို့သစ်

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်သဘာဝတောအတွင်း
 စည်သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၆၊၃၇၊၂၇)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

 

၁၃

မကွေး/
တောင်တွင်းကြီး

၃/၂၀၁၉

ဗိဿနိုးကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအတွင်း (ကွက်ဖြည့်)

၃၀၀၀

 

၁၄

မကွေး/
တောင်တွင်းကြီး

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ် သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက

(ကင်းပွန်တောင်ကြိုးဝိုင်း)အကွက်အမှတ်၄၉၊၅၀၊၅၁၊ ၅၂(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

 

၁၅

မကွေး/မကွေး

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်ဂွေးကုန်း(အောင်မြင်ကုန်း)(၁၀၀၀)ဧက (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

 

၁၆

မင်းဘူး/စလင်း

၂/၂၀၁၉

အင်ကြင်းပင်လှကျေးရွာ(န) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

 

၁၇

မင်းဘူး/စလင်း

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ် ဖြည့်)

၄၀၀၀

 

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးပင်

 
 

၁၈

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

၃/၂၀၁၉

ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ(တစ်အုပ်တ်မ)

၂၀၀၀

 

၁၉

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

 

၂၀

မင်းဘူး/မင်းဘူး

၂/၂၀၁၉

ဇီးအိုင်ကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

 

၂၁

မင်းဘူး/မင်းဘူး

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက် လပ်ဖြည့်)

၅၅၀၀

 

၂၂

မင်းဘူး/ငဖဲ

၃/၂၀၁၉

မြစ်ဖျားကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

 

၂၃

သရက်/မင်းလှ

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၇ ခုနှစ်ရှမ်းတပ်ကြီး သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း အကွက်အမှတ်(၁၆) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

 

၂၄

သရက်/ မင်းလှ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈ရှမ်းတပ်ကြီးသဘာဝတောထိန်း (၁၀၀၀) ဧက အတွင်းအကွက်အမှတ်(၁၆)တွင်း (သဘာဝတော ထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၆၀

 

၂၅

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

၂/၂၀၁၉

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း ကိုးပင်-သာဂရ လမ်းမိုင်တိုင်(၈၉/၁) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

 

၂၆

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

၃/၂၀၁၉

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်းကိုးပင်-သဂရလမ်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၈၅

 

 

 

 

 

 

 

၂၇

သရက်/ သရက်

၂/၂၀၁၉

သရက်-မင်းတုန်းကားလမ်း(၁၁/၇ မိုင်မှ (၂) ဖာလုံအကွာ မန်းကျည်းပင်ပုရွာနှင့် ရွှေပန်းကိုင်း  ရွာသွား လမ်းယာဘက်) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

 

၂၈

သရက်/ သရက်

၃/၂၀၁၉

သရက်-ကံမလမ်းမိုင်တိုင် ၇/၀မှ၈/၅အထိ လမ်းညာ ဘက်(၂၀၁၇ခုနှစ်စက်တောင် သဘာဝတော ၁၀၀၀ ဧကအတွင်း)(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၂၃၀

 

၂၉

သရက်/ မင်းတုန်း

၃/၂၀၁၉

ကြိုးပြင်ခုတ်ကွက် အမှတ်(၄၀) မြုံးဝကျေးရွာ သွားလမ်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၃၃၅

 

၃၀

သရက်/ မင်းတုန်း

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဒုနှစ်)မှန်သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း

၂၉၁၆

 

၃၁

သရက်/ မင်းတုန်း

၅/၂၀၁၉

ပန်းညိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအကွက် အမှတ်(၂)

၁၃၀၉

 

၃၂

သရက်/ ကံမ

၂/၂၀၁၉

ဂျွန်းတောင်ကျေးရွာ ရွှေမုဌော ဘုရားကုန်း

 (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၄၀

 

၃၃

သရက်/ကံမ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကုန်းစုချောင်း သဘာဝတော (၂၀၀၀)ဧက အကွက်အမှတ် (၈၊၁၀)အတွင်း (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၂၅

 

 

မကွေးတိုင်းဒေကြီးပေါင်း(၃၃) ကွက်

၁၂၄၄၂၅

 

 

 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးပင်

 
 

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

၃/၂၀၁၉

မင်းမွေးတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

 

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

၄/၂၀၁၉

ရဒါန်းချောင်းစုံ(မ)ကြိုးဝိုင်းဓါတ်တော် တောင် (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၈၄၇၁

 

‌ကျောက်ဆည်/

မြစ်သား

၃/၂၀၁၉

‌ရွှေမင်းဝံတောင်တန်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

 

‌ကျောက်ဆည်/

မြစ်သား

၄/၂၀၁၉

ပြက္ခယွေကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၄၉၊၅၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၈၆၄

 

‌ကျောက်ဆည်/
တံတားဦး

၃/၂၀၁၉

‌ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၃/၂၀၁၉

ကံကြီးကုန်းတောင်(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၄/၂၀၁၉

ပြာပုံကျေးရွာ(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၇၅၀

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၅/၂၀၁၉

ပိုက်လှမ်းတောင်(အပင်ကြီး၂၅၀ ပင်)

၂၅၀

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၆/၂၀၁၉

‌မြေသင်းတွင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၆၁၉၀

 

၁၀

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၅ ခုနှစ်တောင်နီတောင် သဘာဝ တော ထိန်း (၁၀၀၀)ဧက အတွင်း (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၆၀၀၀

 

၁၁

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

၃/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

 

၁၂

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၂/၂၀၁၉

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

 

၁၃

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၃/၂၀၁၉

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

 

၁၄

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၄/၂၀၁၉

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၃၀၊၃၅၊၃၆၊ ၃၈၊၃၉၊၅၁) (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၀၀

 

၁၅

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၅/၂၀၁၉

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်
(၄၀၊၄၂၊၄၈၊၄၉၊၅၀) (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၂၀၀

 

၁၆

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

၅/၂၀၁၉

ကုက္ကဲတောင်ကာကွယ်တော(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

 

၁၇

မြင်းခြံ/နွားထိုးကြီး

၃/၂၀၁၉

တောင်ဖီလာကြိုးဝိုင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

 

၁၈

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၄/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၃၀၀၀

 

၁၉

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၅/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(သဘာဝတော

ထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးပင်

 
 

၂၀

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၆/၂၀၁၉

‌တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း(၂၀၁၇ခုနှစ်တော ထိန်း)(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက် လပ် ဖြည့်)

၁၀၀၀

 

 

၂၁

မြင်းခြံ/ငါန်းဇွန်

၄/၂၀၁၉

‌ရွှေတောင်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
 (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၂၁)ကွက်

 

၉၁၆၂၅

 

စိမ်း/စို ပေါင်း

(၆၇)ကွက်

 

၂၆၆၁၇၅