၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈ ခုနှစ်(၆)လဘဏ္ဍာနှစ်အထိ လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (တုံး)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၆၅၃၀၃၆

၁၀၄၄၂၉၆

၁၆၉၇၃၃၂

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၆၉၁၀၀၀

၅၉၆၃၈၉၃

၁၅၃၂၅၀၀

၈၁၈၇၃၉၃

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၁၄၁၀၀၀၀

၄၁၁၇၈၉၁

၃၃၄၉၆၀၀

၈၈၇၇၄၉၁

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၁၉၅၃၉၆၀

၅၈၄၀၅၄၉

၄၀၈၃၄၈၃

၁၁၈၇၇၉၉၂

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၄၀၅၄၉၆၀

၁၆၅၇၅၃၆၉

၁၀၀၀၉၈၇၉

၃၀၆၄၀၂၀၈

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၁၁၅၈၈၅၀

၅၇၁၆၅၉၇

၃၇၂၂၉၃၉

၁၀၅၉၈၃၈၆

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၁၀၀၀၀၀၀

၄၇၅၀၆၁၅

၂၅၈၉၁၉၆

၈၃၃၉၈၁၁

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၁၀၀၀၀၀၀

၄၅၂၄၇၅၀

၁၉၂၇၁၈၉

၇၄၅၁၉၃၉

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၁၀၀၀၀၀၀

၂၃၇၇၈၄၈

၁၄၉၃၇၀၅

၄၈၇၁၅၅၃

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၁၀၀၀၀၀၀

၂၃၈၁၉၈၉

၁၅၇၄၅၈၀

၄၉၅၆၅၆၉

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၅၁၅၈၈၅၀

၁၉၇၅၁၇၉၉

၁၁၃၀၇၆၀၉

၃၆၂၁၈၂၅၈

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၀၀၀၀၀၀

၃၆၃၅၉၀၅

၁၀၈၀၄၉၀

၅၇၁၆၃၉၅

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၁၀၀၀၀၀၀

၂၂၇၄၄၉၆

၁၀၇၄၅၉၀

၄၃၄၉၀၈၆

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၀၀၀၀၀၀

၂၀၃၀၃၉၀

၁၁၇၈၀၉၀

၄၂၀၈၄၈၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁၀၀၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀၀

၉၈၄၃၀၀

၃၉၈၄၃၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၁၀၀၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀၀

၉၈၄၅၀၀

၃၉၈၄၅၀၀

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၅၀၀၀၀၀၀

၁၁၉၄၀၇၉၁

၅၃၀၁၉၇၀

၂၂၂၄၂၇၆၁

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၆၀၉၃၀၀

၁၁၀၀၀၀၀

၇၇၃၄၅၅

၂၄၈၂၇၅၅

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၆၁၇၄၀၀

၁၁၀၀၀၀၀

၈၆၂၀၇၂

၂၅၇၉၄၇၂

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၄၆၅၀၆၄

၁၁၁၄၂၀၀

၇၂၉၅၂၂

၄၃၀၈၇၈၆

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၄၆၄၆၇၆

၁၁၅၆၇၅၆

၉၂၉၄၆၇

၄၅၅၀၈၉၉

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၇၉၄၂၂၈

၁၁၃၀၈၁၄

၉၄၃၄၇၉

၃၈၆၈၅၂၁

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၇၉၅၀၆၆၈

၅၆၀၁၇၇၀

၄၂၃၇၉၉၅

၁၇၇၉၀၄၃၃

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၁၈၂၀၂၂

၁၁၄၄၆၅၁

၉၁၃၅၆၆

၄၂၄၀၂၃၉

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၄၂၀၂၈

၁၁၁၇၂၀၀

၈၂၄၂၄၀

၃၉၈၃၄၆၈

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

၈၁၅၉၂၀

၅၅၄၂၈၆

၄၀၃၈၄၉

၁၇၇၄၀၅၅

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၄၈၆၀၉၃

၁၁၀၇၇၇၈

၈၁၆၄၆၅

၃၄၁၀၃၃၆

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၆၅၂၆၀၆၃

၃၉၂၃၉၁၅

၂၉၅၈၁၂၀

၁၃၄၀၈၀၉၈

 

စုစုပေါင်း

၂၈၆၉၀၅၄၁

၅၇၇၉၃၆၄၄

၃၃၈၁၅၅၇၃

၁၂၀၂၉၉၇၅၈