သဘာဝတောထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိသည့် ထင်းများအား ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မှုစာရင်း (၃၀-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ဆောင်ရွက် သည့်ဧက

ထွက်ရှိထင်း (တန်)

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

စုစုပေါင်း

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၉၂၂၀

၈၁.၇၀

၁၂၄.၀၃

၁၈.၁၀

၂၂၃.၈၃

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၈၀၀၀

၂၃.၇၀

၁၄၉.၅၄

၂၉.၉၃

၂၀၃.၁၇

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၈၀၀၀

၁၂၅.၄၄

၁၇၁.၂၆

၁၀၂.၁၂

၃၉၈.၈၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၅၀၀၀

၅၈.၂၀

၁၆၀.၆၁

၄၆.၄၃

၂၆၅.၂၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၅၀၀၀

၉၆.၈၈

၁၁၃.၄၉

၁၃၇.၄၈

၃၄၇.၈၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၅၀၀၀

၇၁.၂၁

၁၂၃.၉၇

၁၅၀.၃၀

၃၄၅.၄၈

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၇၀၀

၅၆.၆၆

၁၀၇.၂၂

၇၅.၉၃

၂၃၉.၈၂

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄၁၀၀

၆၈.၂၂

၁၅၀.၉၉

၁၀၉.၇၆

၃၂၈.၉၇

၂၀၁၈ခုနှစ်၆-လ

-

-

-

-

-

၁၀

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၄၁၀၀

၅၇.၄၁

၁၅၁.၈၂

၁၀၆.၀၉

၃၁၅.၃၂

 

စုစုပေါင်း

၅၂၁၂၀

၆၃၉.၄၂

၁၂၅၂.၉၃

၇၇၆.၁၄

၂၆၆၈.၄၉