၁၉၉၇-၁၉၉၈မှ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၁၄၀၀၀

၆၀၀၀၀

၁၉၀၀၀

၉၃၀၀၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၁၉၀၀၀

၆၁၉၃၁

၂၂၀၀၀

၁၀၂၉၃၁

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၁၉၀၀၀

၄၅၀၀၀

၃၀၀၀၀

၉၄၀၀၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၁၉၀၀၀

၅၀၀၀၀

၃၀၀၀၀

၉၉၀၀၀

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၇၁၀၀၀

၂၁၆၉၃၁

၁၀၁၀၀၀

၃၈၈၉၃၁

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၆၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၅၇၀၀၀

၁၉၇၀၀၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၆၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၅၇၀၀၀

၁၉၇၀၀၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၉၀၀၀

၁၄၉၀၀၀

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၉၀၀၀

၁၄၉၀၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၄၀၀၀၀

၅၈၀၀၀

၁၀၀၀

၉၉၀၀၀

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၂၆၀၀၀၀

၃၇၈၀၀၀

၁၅၃၀၀၀

၇၉၁၀၀၀

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၂၂၀၀၀

၈၀၅၀၀

၁၆၅၀၀

၁၁၉၀၀၀

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၂၂၀၀၀

၈၀၅၀၀

၁၇၅၀၀

၁၂၀၀၀၀

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၂၀၀၀

၈၀၅၀၀

၁၇၅၀၀

၁၂၀၀၀၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၂၀၀၀

၈၀၅၀၀

၁၆၅၀၀

၁၁၉၀၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၂၀၀၀

၈၀၅၀၀

၁၇၅၀၀

၁၂၀၀၀၀

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၁၁၀၀၀၀

၄၀၂၅၀၀

၈၅၅၀၀

၅၉၈၀၀၀

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၅၀၀၀

၅၄၀၀၀

၇၀၀၀

၇၆၀၀၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၆၀၀၀

၄၆၀၀၀

၁၆၀၀၀

၇၈၀၀၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၇၀၀၀

၃၅၀၀၀

၇၀၀၀

၄၉၀၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀

၁၄၀၀၀

၄၉၀၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀

၁၅၀၀၀

၅၀၀၀၀

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၅၈၀၀၀

၁၈၅၀၀၀

၅၉၀၀၀

၃၀၂၀၀၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၇၀၀၀

၂၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၃၇၀၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၉၀၀၀

၂၀၀၀၀

၁၂၀၀၀

၄၁၀၀၀

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

(ဒု-နှစ်ဆက်ထိန်း)

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

(တ-နှစ်ဆက်ထိန်း)

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၁၆၀၀၀

၄၀၀၀၀

၂၂၀၀၀

၇၈၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

၅၁၅၀၀၀

၁၂၂၂၄၃၁

၄၂၀၅၀၀

၂၁၅၇၉၃၁

ရှင်းလင်းချက်။ (၁)  တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၁၉၉၇-၁၉၉၈ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခဲ့သည့် သဘာဝ တောကျန်ဧရိယာ (၂၅,၀၀၀) ဧကအား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

                      (၂)    နှစ်အလိုက် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် သဘာဝတောဧရိယာ (၁၃၁,၀၀၀) ဧကရှိပါသည်။