၂၀၁၈ ခုနှစ် (၆)လဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၈ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် သစ်တော စိုက်ခင်းများ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလရှင်သန်အောင်မြင်မှု အခြေအနေ

   (က) တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ရှင်သန်အောင်မြင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

တိုင်း  ဒေသကြီး

စိုက်ဧက

စိုက်ပျိုးပင်

ဒီဇင်ဘာလ

ဧပြီလ

ရှင်ပင် ရာနှုန်း ကွာခြား ချက်

ရှင်ပင်

ရာနှုန်း

ရှင်ပင်

ရာနှုန်း

စစ်ကိုင်း

၉၃၀

၄၅၈၆၈၀

၄၄၄၆၅၂

၉၆.၉၄

၄၃၆၃၂၇

၉၅.၁၃

(-၁.၈၁)

မကွေး

၁၅၅၀

၈၄၅၂၆၀

၈၂၀၈၅၀

၉၇.၁၁

၈၀၆၅၈၀

၉၅.၄၂

(-၁.၆၉)

မန္တလေး

၁၄၂၀

၈၁၀၅၁၀

၇၈၇၈၃၃

၉၇.၂၀

၇၇၅၈၂၇

၉၅.၇၂

(-၁.၄၈)

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၉၀၀

၂၁၁၄၄၅၀

၂၀၅၃၃၃၅

၉၇.၁၁

၂၀၁၈၇၃၄

၉၅.၄၇

(-၁.၆၄)

 

 

(ခ)  စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် ရှင်သန်အောင်မြင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

စိုက်ခင်း အမျိုးအစား

စိုက်ဧက

စိုက်ပျိုးပင်

ဒီဇင်ဘာလ

ဧပြီလ

ရှင်ပင် ရာနှုန်း ကွာခြား ချက်

ရှင်ပင်

ရှင်ပင်    ရာနှုန်း

ရှင်ပင်

ရှင်ပင်    ရာနှုန်း

ကျေးရွာသုံး

၁၉၀၀

၁၀၂၆၀၀၀

၉၉၅၆၆၀

၉၇.၀၄

၉၇၉၁၉၆

၉၅.၄၄

(-၁.၆၀)

ရေဝေရေလဲ

၆၅၀

၂၆၁၉၅၀

၂၅၄၁၉၈

၉၇.၀၄

၂၅၀၅၀၀

၉၅.၆၃

(-၁.၄၁)

တောင်တန်း

၁၀၀၀

၄၀၃၀၀၀

၃၉၀၅၉၅

၉၆.၉၂

၃၈၀၈၀၇

၉၄.၄၉

(-၂.၄၃)

အခြား

၃၅၀

၄၂၃၅၀၀

၄၁၂၈၈၂

၉၇.၄၉

၄၀၈၂၃၁

၉၆.၃၉

(-၁.၁၀)

 

စုစုပေါင်း

၃၉၀၀

၂၁၁၄၄၅၀

၂၀၅၃၃၃၅

၉၇.၁၁

၂၀၁၈၇၃၄

၉၅.၄၇

(-၁.၆၄)