၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်မိုးရာသီ)စိုက်ခင်းများအား သေပင်ဖာထေးခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ (၃၁-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိုက်ကွက် အရေ အတွက်

စိုက်ဧက

ဖာထေးမည့် အပင်အရေ အတွက်(ပင်)

ဖာထေး ပြီးစီးမှု (ပင်)

ပြီးစီးမှု ရာနှုန်း

စစ်ကိုင်း

၂၀

၁၀၀၀

၅၅၂၂၀

၆၀၁၂၀

၁၀၉%

မကွေး

၃၁

၁၈၀၀

၉၅၅၃၀

၉၃၂၃၀

၉၈%

မန္တလေး

၂၈

၁၂၀၀

၆၄၆၅၁

၆၄၆၅၅

၁၀၀%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၇၉

၄၀၀၀

၂၁၅၄၀၁

၂၁၈၀၀၅

၁၀၁%