လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့် တိုးချဲ့ ပညာပေးစခန်း ဖွင့်လှစ် ပြသခြင်း လျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်း ဒေသ ကြီး

လူထုပညာပေးဟော ပြောခြင်း(အကြိမ်)

တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ဟော ပြောခြင်း(ကြိမ်)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၆၃၄

၁၆၁

၄၈

၁၂

မကွေး

၇၈၆

၁၉၇

၄၈

၁၂

မန္တလေး

၅၅၈

၁၄၁

၄၈

၁၂

စိမ်း/စိုပေါင်း

၁၉၇၈

၄၉၉

၁၄၄

၃၆

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

၂၅.၂၃%

၂၅.၀၀%