ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် ဌာနများ

 (က)     ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊  ပုသိမ်ကြီးမြို့။
              ဖုန်း ၀၂-၅၇၉၈၁။
 
 (ခ)      ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
              ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၅။
 
 (ဂ)      ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံကိန်းဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
              ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၇။
 
 (ဃ)     ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။
             ဖုန်း ၀၂- ၅၇၀၃၉။
 
  (င)     ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ နေပြည်တော်ရုံးခွဲ၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီး ဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၂၈၊ နေပြည်တော်။
             ဖုန်း ၀၆၇- ၄၀၅၃၈၇။