စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို၊လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်း လျာထားချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ဌာနဖြန့်ဝေစွမ်းအားမြှင့် မီးဖို

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း

(တုံး)

စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ္စည်း   သုံးစွဲခြင်း

(တန်)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၁၂၂၈၆

၃၉၇၈

၁၂၀၀၀၀၀

၃၇၆၀၈၃

၁၃၀၀၀

၄၀၁၇

မကွေး

၁၄၉၃၄

၄၆၇၂

၁၁၀၀၀၀၀

၂၈၄၆၈၈

၁၀၁၀၀၀

၂၆၃၂၁

မန္တလေး

၁၀၉၆၂

၃၄၃၆

၇၄၈၀၀၀

၂၀၄၂၈၇

၂၅၀၀၀

၆၇၀၉

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၈၁၈၂

၁၂၀၈၆

၃၀၄၈၀၀၀

၈၆၅၀၅၈

၁၃၉၀၀၀

၃၇၀၄၇

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

၃၁.၆၅%

၂၈.၃၈%

၂၆.၆၅%