စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို၊လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ဌာနဖြန့်ဝေစွမ်းအားမြှင့် မီးဖို

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း

(တုံး)

စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ္စည်း   သုံးစွဲခြင်း

(တန်)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၁၁၂၈၀

၁၂၀၅၆

၁၂၀၀၀၀၀

၁၄၈၆၀၉၃

၁၃၀၀၀

၁၄၅၁၅

မကွေး

၁၃၆၈၀

၁၃၇၂၁

၁၁၀၀၀၀၀

၁၁၀၇၇၇၈

၁၀၁၀၀၀

၁၀၂၄၄၇

မန္တလေး

၁၀၀၈၀

၁၀၂၂၅

၇၄၈၀၀၀

၈၁၆၄၆၅

၂၅၀၀၀

၂၇၃၈၅

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၅၀၄၀

၃၆၀၀၂

၃၀၄၈၀၀၀

၃၄၁၀၃၃၆

၁၃၉၀၀၀

၁၄၄၃၄၇

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

၁၀၂.၇၅%

၁၁၁.၈၉%

၁၀၃.၈၅%