ပျိုးပင်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရေး အစီအစဉ်ဖြင့် ပျိုးထောင်ထားရှိသည့် ဘက်စုံသုံးပျိုးပင် (အထူး)များစာရင်း (၃၀-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

သစ်မျိုး

ပျိုးထောင်ထားရှိသည့်ပျိုးပင်အရေအတွက်(ပင်)

စိမ်း/စိုပေါင်း

(ပင်)

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

တမာ

၉၁၀၀၅

၁၂၃၅၈၁

၃၉၁၅

၂၁၈၅၀၁

ပိတောက်

၂၈၇၉

၂၂၆

၅၆၉

၃၆၇၄

မြန်မာကုက္ကို

၅၀၆၅

၂၉၁၉၀

၁၈၉၉၁

၅၃၂၄၆

မယ်ဇလီ

၃၀၃၅၄

၁၀၄၈၀

၂၁၈၄၈

၆၂၆၈၂

ထနောင်း

၁၁၉၅

၅၉၉၈

၄၂၇၄

၁၁၄၆၇

ဒဟတ်

-

၁၆၇၅

၃၆၄၅

၅၃၂၀

​လျှော်ဖြူ

၉၃၈

၁၆၂၅၀

၉၈၆

၁၈၁၇၄

ယူကလစ်

၅၃၉၉

၁၈၃၀

၁၂၇၀၄

၁၉၉၃၃

ငုရွှေဝါ

၁၅၁၀

၂၀၀

-

၁၇၁၀

၁၀

စိန်ပန်းကြီး

၁၃၅၅

၂၀၀

-

၁၅၅၅

၁၁

မန်ဂျန်ရှား

၆၇၂

-

-

၆၇၂

၁၂

မန်ကျည်း

၉၃၃၇

၇၀

၉၇၄၃

၁၉၁၅၀

၁၃

ကျွန်း

၁၇၀၀

၆၀

၁၂၉၅၈

၁၄၇၁၈

၁၄

ယင်းမာ

၄၀၅၆

၆၉၅

၃၄၅

၅၀၉၆

၁၅

မယ်ဇယ်

၉၀၄

-

-

၉၀၄

၁၆

ခရေ

၁၆၂၀

၂၀၀

-

၁၈၂၀

၁၇

ပျဉ်ကတိုး

၇၅၆၀

၃၅၄၁

-

၁၁၁၀၁

၁၈

မဟော်ဂနီ

၄၆၀

-

၇၂၅

၁၁၈၅

၁၉

သစ်စေး

၄၅၀၀

-

၁၀၀

၄၆၀၀

၂၀

ဆီနီဂေါရှား

၇၀၀

-

-

၇၀၀

၂၁

လိန်

၁၀၀၀

၄၀

-

၁၀၄၀

၂၂

ဖက်သန်း

၄၉၅

-

-

၄၉၅

၂၃

သင်္ဘောတယ်

၃၇၃၀

၂၀၀

-

၃၉၃၀

၂၄

‌အော်ရီရှား

၁၇၉၄

-

-

၁၇၉၄

၂၅

​ဖျောက်ဆိပ်

-

၉၂၂၉

-

၉၂၂၉

၂၆

အင်ကြင်း

၂၃၂၀

-

၇၇၉

၃၀၉၉

၂၇

​ညောင်

-

-

၄၈၀

၄၈၀

၂၈

ဖန်ခါး

-

၂၀၀

၄၀

၂၄၀

၂၉

မာတာကွတ်

-

၁၇၈၀

-

၁၇၈၀

၃၀

ဧကရာဇ်

-

၁၇၆၅

-

၁၇၆၅

၃၁

ဆီးဖြူ

-

-

၅၀၀

၅၀၀

၃၂

ဇီး

-

၁၉၀၄

၂၅၀၀

၄၄၀၄

၃၃

‌ရေတမာ

-

-

၇၀၀

၇၀၀

၃၄

ကုလားကုက္ကို

၁၃၁၄

-

-

၁၃၁၄

၃၅

စန္ဒကူး

-

-

၃၀၀

၃၀၀

၃၆

သင်္ဘောငုစပ်

(ပဲချယ်ရီ)

-

-

၃၇

ဥသျှစ်

၅၀၀

၁၀၄၉

၂၁

၁၅၇၀

၃၈

သီး

၅၀၀

၉၀၆

၂၁

၁၄၂၇

၃၉

သန်း

-

၁၀၉၆

၂၁

၁၁၁၇

၄၀

‌ထောက်ကြံ့

-

၁၈၀

-

၁၈၀

၄၁

ရှား

၂၁၆၉၅

၉၄၆၇

၂၃၃၄၂

၅၄၅၀၄

၄၂

သပြေ

-

၅၅၀

-

၅၅၀

၄၃

ပျဉ်းမ

-

၂၂၀

-

၂၂၀

၄၄

နဘဲ

-

၂၀

-

၂၀

၄၅

ထပေါက်

-

၂၄၀

-

၂၄၀

 

စုစုပေါင်း

၂၀၄၅၅၇

၂၂၃၀၄၄

၁၁၉၅၀၇

၅၄၇၁၀၈