တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုး ခြင်းလုပ်ငန်းများ (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၁၀-၁၁

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၅၀၀

၆၀၀၀၀

-

၆၆၅၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

-

-

၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

-

-

-

-

 

ပေါင်း

 

၇၀၀၀

၆၀၀၀၀

-

၆၇၀၀၀

၂၀၁၁-၁၂

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၇၀၀

၇၅၄၅၀

-

၈၂၁၅၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

-

-

၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၈၅၀

-

-

၈၅၀

 

ပေါင်း

 

၈၀၅၀

၇၅၄၅၀

-

၈၃၅၀၀

၂၀၁၂-၁၃

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၈၀၀

၉၁၆၁၃

၁၅၁၀၀

၁၁၃၅၁၃

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

၁၂၅

-

၆၂၅

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၁၂၀၀

၈၅၃၀

၇၃၀၀

၁၇၀၃၀

 

ပေါင်း

 

၈၅၀၀

၁၀၀၂၆၈

၂၂၄၀၀

၁၃၁၁၆၈

၂၀၁၃-၁၄

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၂၀၀၀

၄၁၀၀၁

၁၂၅၀၀

၇၅၅၀၁

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၂၅

၁၂၅

-

၆၅၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၂၀၀

၂၃၅၀၀

၁၁၇၈၆

၃၅၄၈၆

 

ပေါင်း

 

၂၂၇၂၅

၆၄၆၂၆

၂၄၂၈၆

၁၁၁၆၃၇

၂၀၁၄-၁၅

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၈၅၀၀

၂၁၇၉၆

၂၁၀၀၀

၅၁၂၉၆

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

၁၂၅

-

၆၂၅

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

-

၁၄၆၈၆

၁၅၁၈၆

 

ပေါင်း

 

၉၅၀၀

၂၁၉၂၁

၃၅၆၈၆

၆၇၁၀၇

၂၀၁၅-၁၆

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၇၃၀

၅၅၂၇၀

၂၆၀၀၀

၈၈၀၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၅၀

၁၂၅

၁၂၅

၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၃၅၀၀

၆၂၃၀

၁၇၀၀၀

၂၆၇၃၀

 

ပေါင်း

 

၁၀၄၈၀

၆၁၆၂၅

၄၃၁၂၅

၁၁၅၂၃၀

၂၀၁၆-၁၇

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀၀

၂၃၂၀၀

၁၈၀၀၀

၄၆၂၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၂၃၄

၁၂၅

၁၂၅

၂၄၈၄

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၄၀၀၀

-

၄၀၀၀

၈၀၀၀

 

ပေါင်း

 

၁၁၂၃၄

၂၃၃၂၅

၂၂၁၂၅

၅၆၆၈၄

 

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၁၇-၁၈

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၁၀၀၈၄

၂၃၃၀၈

၂၂၀၀၀

၅၅၃၉၂

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၅၀

၁၁၂၅

၁၂၅

၁၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၁၅၀၀

-

-

၁၅၀၀

 

ပေါင်း

 

၁၁၈၃၄

၂၄၄၃၃

၂၂၁၂၅

၅၈၃၉၂

၂၀၁၈ခုနှစ်  ၆-လ

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၃၀၀၀

၂၇၀၀၀

၂၇၀၀၀

၇၇၀၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

-

၁၂၅

-

၁၂၅

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၂၀၀၀

၁၉၈၇၅

၃၀၀၀

၂၄၈၇၅

 

ပေါင်း

 

၂၅၀၀၀

၄၇၀၀၀

၃၀၀၀၀

၁၀၂၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

 

၁၁၄၃၂၃

၄၇၈၆၄၈

၁၉၉၇၄၇

၇၉၂၇၁၈

 

စာရင်းချုပ်

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိုက်ပျိုးသည့်အမျိုးအစား(ပင်)

စုစုပေါင်း

ကွက်လပ်ဖြည့်

ကွန်တိုဘောင်

လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်အုပ်တစ်မ

စစ်ကိုင်း

၉၅၃၁၄

၅၂၅၉

၁၃၇၅၀

၁၁၄၃၂၃

မကွေး

၄၁၈၆၃၈

၁၈၇၅

၅၈၁၃၈

၄၇၈၆၄၈

မန္တလေး

၁၄၁၆၀၀

၃၇၅

၅၇၇၇၂

၁၉၉၇၄၇

 

စိမ်း/စိုချုပ်

၆၅၅၅၅၂

၇၅၀၉

၁၂၉၆၅၇

၇၉၂၇၁၈