မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ္စည်း လျာထားချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်း

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စိုက်စွန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း(တန်)

လျာထား

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

ပြီးစီး%

ရွှေဘိုခရိုင်

       

 

ရွှေဘို

၈၀၀

၅၈၃

၇၄

၆၅၇

၈၂.၁၃

 

ခင်ဦး

၈၀၀

၅၄၅

၅၅

၆၀၀

၇၅.၀၀

 

ဝက်လက်

၉၅၀

၆၄၉

၇၈

၇၂၇

၇၆.၅၃

 

တန့်ဆည်

၇၅၀

၅၂၁

၆၀

၅၈၁

၇၇.၄၇

 

ကန့်ဘလူ

၉၀၀

၆၂၄

၇၈

၇၀၂

၇၈.၀၀

 

ရေဦး

၆၀၀

၄၁၆

၃၄

၄၅၀

၇၅.၀၀

 

ဒီပဲယင်း

၆၀၀

၄၀၅

၄၆

၄၅၁

၇၅.၁၇

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၅၄၀၀

၃၇၄၃

၄၂၅

၄၁၆၈

၇၇.၁၉

မုံရွာခရိုင်

 

 

 

 

 

မုံရွာ

၆၀၀

၅၀၁

၆၂

၅၆၃

၉၃.၈၃

 

ချောင်းဦး

၇၀၀

၅၂၉

၅၂

၅၈၁

၈၃.၀၀

 

ဘုတလင်

၆၀၀

၅၄၀

၄၉

၅၈၉

၉၈.၁၇

 

အရာတော်

၁၅၀၀

၁၁၇၃

၁၅၈

၁၃၃၁

၈၈.၇၃

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

၃၄၀၀

၂၇၄၃

၃၂၁

၃၀၆၄

၉၀.၁၂

ယင်းမာပင်ခရိုင်

 

 

 

 

 

ဆားလင်းကြီး

၁၀၀၀

၇၉၅

၁၀၀

၈၉၅

၈၉.၅၀

 

ယင်းမာပင်

၁၀၀၀

၇၆၆

၈၀

၈၄၆

၈၄.၆၀

 

ပုလဲ

၁၁၀၀

၈၅၅

၇၅

၉၃၀

၈၄.၅၅

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

၃၁၀၀

၂၄၁၆

၂၅၅

၂၆၇၁

၈၆.၁၆

စစ်ကိုင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

စစ်ကိုင်း

၃၅၀

၃၁၈

၃၂

၃၅၀

၁၀၀.၀၀

 

မြင်းမူ

၃၅၀

၃၅၀

၄၀

၃၉၀

၁၁၁.၄၃

 

မြောင်

၄၀၀

၃၀၉

၄၂

၃၅၁

၈၇.၇၅

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

၁၁၀၀

၉၇၇

၁၁၄

၁၀၉၁

၉၉.၁၈

စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၃၀၀၀

၉၈၇၉

၁၁၁၅

၁၀၉၉၄

၈၄.၅၇

 

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စိုက်စွန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း(တန်)

လျာထား

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

ပြီးစီး%

ပခုက္ကူခရိုင်

 

 

 

 

 

ပေါက်

၅၀၀၀

၃၃၄၂

၄၁၂

၃၇၅၄

၇၅.၀၈

 

မြိုင်

၇၀၀၀

၅၀၉၆

၅၆၁

၅၆၅၇

၈၀.၈၁

 

ရေစကြို

၆၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၀

၄၅၀၀

၇၅.၀၀

 

ပခုက္ကူ

၄၀၀၀

၂၇၈၇

၂၉၇

၃၀၈၄

၇၇.၁၀

 

ဆိပ်ဖြူ

၃၀၀၀

၂၀၁၄

၂၄၉

၂၂၆၃

၇၅.၄၃

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း 

၂၅၀၀၀

၁၇၂၃၉

၂၀၁၉

၁၉၂၅၈

၇၇.၀၃

မကွေးခရိုင်

 

 

 

 

 

ချောက်

၆၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၅

၄၅၀၅

၇၅.၀၈

 

ရေနံချောင်း

၆၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၂

၄၅၀၂

၇၅.၀၃

 

နတ်မောက်

၄၀၀၀

၂၆၇၀

၃၇၁

၃၀၄၁

၇၆.၀၃

 

မြို့သစ်

၄၀၀၀

၂၆၆၇

၃၃၄

၃၀၀၁

၇၅.၀၃

 

တောင်တွင်းကြီး

၇၀၀၀

၄၆၉၀

၅၆၂

၅၂၅၂

၇၅.၀၃

 

မကွေး

၇၀၀၀

၄၆၆၇

၅၈၇

၅၂၅၄

၇၅.၀၆

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၃၄၀၀၀

၂၂၆၉၅

၂၈၆၀

၂၅၅၅၅

၇၅.၁၆

မင်းဘူးခရိုင်

 

 

 

 

 

စလင်း

၆၀၀၀

၄၁၇၅

၅၁၀

၄၆၈၅

၇၈.၀၈

 

ပွင့်ဖြူ

၄၅၀၀

၃၀၁၅

၄၇၀

၃၄၈၅

၇၇.၄၄

 

မင်းဘူး

၅၅၀၀

၃၇၆၀

၄၆၀

၄၂၂၀

၇၆.၇၃

 

ငဖဲ

၅၀၀၀

၃၃၅၀

၄၅၀

၃၈၀၀

၇၆.၀၀

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

၂၁၀၀၀

၁၄၃၀၁

၁၈၈၉

၁၆၁၉၀

၇၇.၁၀

သရက်ခရိုင်

 

 

 

 

 

မင်းလှ

၃၀၀၀

၂၀၁၈

၂၄၅

၂၂၆၃

၇၅.၄၃

 

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၄၀၀၀

၂၇၀၀

၃၂၃

၃၀၂၃

၇၅.၅၈

 

အောင်လံ

၂၀၀၀

၁၃၅၂

၁၅၄

၁၅၀၆

၇၅.၃၀

 

သရက်

၄၀၀၀

၂၇၁၄

၃၂၇

၃၀၄၁

၇၆.၀၃

 

မင်းတုန်း

၄၀၀၀

၂၇၄၀

၂၇၀

၃၀၁၀

၇၅.၂၅

 

ကံမ

၄၀၀၀

၂၇၁၀

၃၁၀

၃၀၂၀

၇၅.၅၀

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

၂၁၀၀၀

၁၄၂၃၄

၁၆၂၉

၁၅၈၆၃

၇၅.၅၄

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၀၁၀၀၀

၆၈၄၆၉

၈၃၉၇

၇၆၈၆၆

၇၆.၁၀

 

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စိုက်စွန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း(တန်)

လျာထား

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

ပြီးစီး%

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

       

 

ကျောက်ဆည်

၁၇၅၀

၁၁၆၀

၁၀၀

၁၂၆၀

၇၂.၀၀

 

မြစ်သား

၁၅၀၀

၁၀၆၄

၁၂၆

၁၁၉၀

၇၉.၃၃

 

တံတားဦး

၁၇၅၀

၁၂၆၆

၁၅၀

၁၄၁၆

၈၀.၉၁

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

၅၀၀၀

၃၄၉၀

၃၇၆

၃၈၆၆

၇၇.၃၂

မြင်းခြံခရိုင်

 

 

 

 

 

မြင်းခြံ

၃၀၀၀

၂၃၆၅

၃၂၆

၂၆၉၁

၈၉.၇၀

 

နွားထိုးကြီး

၁၅၀၀

၁၃၄၈

၁၈၀

၁၅၂၈

၁၀၁.၈၇

 

တောင်သာ

၂၀၀၀

၁၇၅၀

၁၆၂

၁၉၁၂

၉၅.၆၀

 

ငါန်းဇွန်

၁၅၀၀

၁၀၁၅

၁၂၀

၁၁၃၅

၇၅.၆၇

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၈၀၀၀

၆၄၇၈

၇၈၈

၇၂၆၆

၉၀.၈၃

ညောင်ဦးခရိုင်

 

 

 

 

 

ညောင်ဦး

၁၈၀၀

၁၂၄၇

၁၄၆

၁၃၉၃

၇၇.၃၉

 

ကျောက်ပန်းတောင်း

၂၂၀၀

၁၄၈၇

၁၈၃

၁၆၇၀

၇၅.၉၁

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

၄၀၀၀

၂၇၃၄

၃၂၉

၃၀၆၃

၇၆.၅၈

မိတ္ထီလာခရိုင်

 

 

 

 

 

မိတ္ထီလာ

၈၀၀

၅၇၇

၇၀

၆၄၇

၈၀.၈၈

 

သာစည်

၅၀၀

၂၉၁

၅၃

၃၄၄

၆၈.၈၀

 

ဝမ်းတွင်း

၇၀၀

၄၇၂

၅၆

၅၂၈

၇၅.၄၃

 

မလှိုင်

၂၀၀၀

၁၃၆၈

  ၁၅၀

၁၅၁၈

၇၅.၉၀

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

၄၀၀၀

၂၇၀၈

၃၂၉

၃၀၃၇

၇၅.၉၃

ရမည်းသင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

ရမည်းသင်း

၂၂၀၀

၁၅၁၂

၂၁၅

၁၇၂၇

၇၈.၅၀

 

ပျော်ဘွယ်

၁၈၀၀

၁၅၃၀

၁၆၀

၁၆၉၀

၉၃.၈၉

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

၄၀၀၀

၃၀၄၂

၃၇၅

၃၄၁၇

၈၅.၄၃

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၅၀၀၀

၁၈၄၅၂

၂၁၉၇

၂၀၆၄၉

၈၂.၆၀