မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ္စည်း လျာထားချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စိုက်စွန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း(တန်)

လျာထား

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

ပြီးစီး%

ရွှေဘိုခရိုင်

       

 

ရွှေဘို

၈၀၀

၈၁၂

၄၆

၈၅၈

၁၀၇.၂၅

 

ခင်ဦး

၈၀၀

၇၃၅

၆၉

၈၀၄

၁၀၀.၅၀

 

ဝက်လက်

၉၅၀

၈၉၀

၇၈

၉၆၈

၁၀၁.၈၉

 

တန့်ဆည်

၇၅၀

၇၁၆

၅၄

၇၇၀

၁၀၂.၆၇

 

ကန့်ဘလူ

၉၀၀

၈၆၁

၈၄

၉၄၅

၁၀၅.၀၀

 

ရေဦး

၆၀၀

၅၉၀

၂၅

၆၁၅

၁၀၂.၅၀

 

ဒီပဲယင်း

၆၀၀

၅၆၁

၆၁

၆၂၂

၁၀၃.၆၇

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၅၄၀၀

၅၁၆၅

၄၁၇

၅၅၈၂

၁၀၃.၃၇

မုံရွာခရိုင်

 

 

 

 

 

မုံရွာ

၆၀၀

၇၁၇

၆၁

၇၇၈

၁၂၉.၆၇

 

ချောင်းဦး

၇၀၀

၇၃၁

၅၈

၇၈၉

၁၁၂.၇၁

 

ဘုတလင်

၆၀၀

၇၀၉

၅၅

၇၆၄

၁၂၇.၃၃

 

အရာတော်

၁၅၀၀

၁၆၇၀

၁၅၄

၁၈၂၄

၁၂၁.၆၀

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

၃၄၀၀

၃၈၂၇

၃၂၈

၄၁၅၅

၁၂၂.၂၁

ယင်းမာပင်ခရိုင်

 

 

 

 

 

ဆားလင်းကြီး

၁၀၀၀

၁၀၆၅

၆၀

၁၁၂၅

၁၁၂.၅၀

 

ယင်းမာပင်

၁၀၀၀

၁၀၃၈

၇၂

၁၁၁၀

၁၁၁.၀၀

 

ပုလဲ

၁၁၀၀

၁၀၅၅

၅၁

၁၁၀၆

၁၀၀.၅၅

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

၃၁၀၀

၃၁၅၈

၁၈၃

၃၃၄၁

၁၀၇.၇၇

စစ်ကိုင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

စစ်ကိုင်း

၃၅၀

၄၂၂

၃၂

၄၅၄

၁၂၉.၇၁

 

မြင်းမူ

၃၅၀

၄၈၀

၄၀

၅၂၀

၁၄၈.၅၇

 

မြောင်

၄၀၀

၄၃၄

၂၉

၄၆၃

၁၁၅.၇၅

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

၁၁၀၀

၁၃၃၆

၁၀၁

၁၄၃၇

၁၃၀.၆၄

စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၃၀၀၀

၁၃၄၈၆

၁၀၂၉

၁၄၅၁၅

၁၁၁.၆၅

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စိုက်စွန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း(တန်)

လျာထား

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

ပြီးစီး%

ပခုက္ကူခရိုင်

 

 

 

 

 

ပေါက်

၅၀၀၀

၄၅၅၇

၄၄၃

၅၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

မြိုင်

၇၀၀၀

၆၉၃၀

၅၆၁

၇၄၉၁

၁၀၇.၀၁

 

ရေစကြို

၆၀၀၀

၅၅၀၀

၅၀၀

၆၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

ပခုက္ကူ

၄၀၀၀

၃၇၃၆

၂၆၄

၄၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

ဆိပ်ဖြူ

၃၀၀၀

၂၇၆၀

၂၄၀

၃၀၀၀

၁၀၀.၀၀

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း 

၂၅၀၀၀

၂၃၄၈၃

၂၀၀၈

၂၅၄၉၁

၁၀၁.၉၆

မကွေးခရိုင်

 

 

 

 

 

ချောက်

၆၀၀၀

၅၅၀၁

၅၂၄

၆၀၂၅

၁၀၀.၄၂

 

ရေနံချောင်း

၆၀၀၀

၅၅၀၁

၅၂၄

၆၀၂၅

၁၀၀.၄၂

 

နတ်မောက်

၄၀၀၀

၃၇၀၁

၃၀၇

၄၀၀၈

၁၀၀.၂၀

 

မြို့သစ်

၄၀၀၀

၃၆၆၇

၃၅၀

၄၀၁၇

၁၀၀.၄၃

 

တောင်တွင်းကြီး

၇၀၀၀

၆၄၁၇

၅၉၂

၇၀၀၉

၁၀၀.၁၃

 

မကွေး

၇၀၀၀

၆၄၁၇

၈၃၂

၇၂၄၉

၁၀၃.၅၆

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၃၄၀၀၀

၃၁၂၀၄

၃၁၂၉

၃၄၃၃၃

၁၀၀.၉၈

မင်းဘူးခရိုင်

 

 

 

 

 

စလင်း

၆၀၀၀

၅၇၂၅

၅၁၅

၆၂၄၀

၁၀၄.၀၀

 

ပွင့်ဖြူ

၄၅၀၀

၄၂၂၅

၃၃၅

၄၅၆၀

၁၀၁.၃၃

 

မင်းဘူး

၅၅၀၀

၅၂၃၄

၅၅၉

၅၇၉၃

၁၀၅.၃၃

 

ငဖဲ

၅၀၀၀

၄၆၀၅

၄၂၅

၅၀၃၀

၁၀၀.၆၀

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

၂၁၀၀၀

၁၉၇၈၉

၁၈၃၄

၂၁၆၂၃

၁၀၂.၉၇

သရက်ခရိုင်

 

 

 

 

 

မင်းလှ

၃၀၀၀

၂၇၇၃

၂၂၇

၃၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၄၀၀၀

၃၇၀၉

၂၉၁

၄၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

အောင်လံ

၂၀၀၀

၁၈၅၃

၁၄၇

၂၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

သရက်

၄၀၀၀

၃၇၁၇

၂၈၃

၄၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

မင်းတုန်း

၄၀၀၀

၃၇၀၀

၃၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀.၀၀

 

ကံမ

၄၀၀၀

၃၇၁၅

၂၈၅

၄၀၀၀

၁၀၀.၀၀

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

၂၁၀၀၀

၁၉၄၆၇

၁၅၃၃

၂၁၀၀၀

၁၀၀.၀၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၀၁၀၀၀

၉၃၉၄၃

၈၅၀၄

၁၀၂၄၄၇

၁၀၁.၄၃

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စိုက်စွန့်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း(တန်)

လျာထား

ယခင်

ယခု

ပေါင်း

ပြီးစီး%

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

       

 

ကျောက်ဆည်

၁၇၅၀

၁၆၀၀

၁၈၀

၁၇၈၀

၁၀၁.၇၁

 

မြစ်သား

၁၅၀၀

၁၄၇၀

၁၃၁

၁၆၀၁

၁၀၆.၇၃

 

တံတားဦး

၁၇၅၀

၁၇၆၂

၁၄၆

၁၉၀၈

၁၀၉.၀၃

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

၅၀၀၀

၄၈၃၂

၄၅၇

၅၂၈၉

၁၀၅.၇၈

မြင်းခြံခရိုင်

 

 

 

 

 

မြင်းခြံ

၃၀၀၀

၃၂၈၄

၃၀၀

၃၅၈၄

၁၁၉.၄၇

 

နွားထိုးကြီး

၁၅၀၀

၁၇၁၈

၈၀

၁၇၉၈

၁၁၉.၈၇

 

တောင်သာ

၂၀၀၀

၂၂၂၀

၁၀၈

၂၃၂၈

၁၁၆.၄၀

 

ငါန်းဇွန်

၁၅၀၀

၁၄၁၅

၂၀၀

၁၆၁၅

၁၀၇.၆၇

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၈၀၀၀

၈၆၃၇

၆၈၈

၉၃၂၅

၁၁၆.၅၆

ညောင်ဦးခရိုင်

 

 

 

 

 

ညောင်ဦး

၁၈၀၀

၁၇၁၉

၁၄၃

၁၈၆၂

၁၀၃.၄၄

 

ကျောက်ပန်းတောင်း

၂၂၀၀

၂၀၃၈

၁၈၃

၂၂၂၁

၁၀၀.၉၅

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

၄၀၀၀

၃၇၅၇

၃၂၆

၄၀၈၃

၁၁၂.၀၈

မိတ္ထီလာခရိုင်

 

 

 

 

 

မိတ္ထီလာ

၈၀၀

၇၉၅

၆၅

၈၆၀

၁၀၇.၅၀

 

သာစည်

၅၀၀

၄၆၈

၃၅

၅၀၃

၁၀၀.၆၀

 

ဝမ်းတွင်း

၇၀၀

၆၄၉

၆၃

၇၁၂

၁၀၁.၇၁

 

မလှိုင်

၂၀၀၀

၁၈၉၂

၂၁၈

၂၁၁၀

၁၀၅.၅၀

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

၄၀၀၀

၃၈၀၄

၃၈၁

၄၁၈၅

၁၀၄.၆၃

ရမည်းသင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

ရမည်းသင်း

၂၂၀၀

၂၁၂၇

၁၇၆

၂၃၀၃

၁၀၄.၆၈

 

ပျော်ဘွယ်

၁၈၀၀

၂၀၄၀

၁၆၀

၂၂၀၀

၁၂၂.၂၂

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

၄၀၀၀

၄၁၆၇

၃၃၆

၄၅၀၃

၁၁၂.၅၈

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၅၀၀၀

၂၅၁၉၇

၂၁၈၈

၂၇၃၈၅

၁၀၉.၅၄