မြို့နယ်အလိုက် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို၊ လောင်စာတောင့်လျာထားချက်၊ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း လျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု စာရင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို

ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံး စွဲခြင်း(တုံး)

စိုက်ပျိုးရေးစွန့်

ပစ်ပစ္စည်း

သုံးစွဲ ခြင်း (တန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

 

ညွှန်မှူးရုံး

၆၀၀

၁၅၀

 

 

 

 

ရွှေဘိုခရိုင်ရုံး

၄၂၀

၁၂၀

 

 

 

 

 

ရွှေဘို

၆၀၂

၁၉၆

၂၀၀၀၀၀

၅၅၆၅၀

၈၀၀

၂၂၄

 

ခင်ဦး

၆၀၂

၁၈၈

၇၀၀၀၀

၁၉၁၆၀

၈၀၀

၂၂၂

 

ဝက်လက်

၈၁၈

၂၅၇

၁၀၀၀၀

၂၅၁၀

၉၅၀

၂၄၃

 

ကန့်ဘလူ

၆၀၂

၂၀၈

၃၀၀၀၀

၇၉၄၅

၇၅၀

၁၈၈

 

ရေဦး

၆၀၂

၂၀၁

၄၀၀၀၀

၁၂၅၈၃

၉၀၀

၂၈၂

 

တန့်ဆည်

၆၀၂

၁၈၈

၁၀၀၀၀

၂၅၅၀

၆၀၀

၁၅၅

 

ဒီပဲယင်း

၆၀၂

၂၀၁

၁၀၀၀၀

၂၆၄၀

၆၀၀

၁၆၀

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၄၈၅၀

၁၅၅၉

၃၇၀၀၀၀

၁၀၃၀၃၈

၅၄၀၀

၁၄၇၄

မုံရွာခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၉၀

 

 

 

 

 

မုံရွာ

၆၀၂

၁၈၆

၄၀၀၀၀၀

၁၁၄၇၅၀

၆၀၀

၃၁၂

 

ချောင်းဦး

၆၀၂

၂၀၈

၄၀၀၀၀

၁၃၉၇၀

၇၀၀

၂၂၇

 

ဘုတလင်

၆၀၂

၂၁၃

၁၅၀၀၀

၆၃၇၀

၆၀၀

၂၃၁

 

အရာတော်

၆၀၂

၁၆၉

၁၀၀၀၀

၃၀၉၃

၁၅၀၀

၃၉၈

 

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

၂၆၄၈

၈၆၆

၄၆၅၀၀၀

၁၃၈၁၈၃

၃၄၀၀

၁၁၆၈

ယင်းမာပင်ခရိုင်ရုံး

၁၈၀

၉၀

 

 

 

 

 

ဆားလင်းကြီး

၆၀၂

၁၉၃

၁၂၀၀၀

၄၄၅၀

၁၀၀၀

၃၂၇

 

ယင်းမာပင်

၈၁၈

၂၆၈

၂၀၀၀၀

၃၁၁၀

၁၀၀၀

၃၁၀

 

ပုလဲ

၆၀၂

၂၁၈

၁၀၀၀၀

၂၇၅၂

၁၁၀၀

၃၄၀

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

၂၂၀၂

၇၆၉

၄၂၀၀၀

၁၀၃၁၂

၃၁၀၀

၉၇၇

စစ်ကိုင်းခရိုင်ရုံး

၁၈၀

၃၀

 

 

 

 

 

စစ်ကိုင်း

၆၀၂

၂၀၈

၂၉၅၀၀၀

၁၁၂၀၀၀

၃၅၀

၁၁၂

 

မြင်းမူ

၆၀၂

၁၇၉

၂၀၀၀၀

၉၁၀၀

၃၅၀

၁၄၀

 

မြောင်

၆၀၂

၂၁၇

၁၅၀၀၀

၃၄၅၀

၄၀၀

၁၄၆

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

၁၉၈၆

၆၃၄

၃၃၀၀၀၀

၁၂၄၅၅၀

၁၁၀၀

၃၉၈

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၂၂၈၆

၃၉၇၈

၁၂၀၀၀၀၀

၃၇၆၀၈၃

၁၃၀၀၀

၄၀၁၇

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို

ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံး စွဲခြင်း(တုံး)

စိုက်ပျိုးရေးစွန့်

ပစ်ပစ္စည်း

သုံးစွဲ ခြင်း (တန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၆၀၀

၁၅၀

 

 

 

 

ပခုက္ကူခရိုင်ရုံး

၃၀၀

၆၀

 

 

 

 

 

ပေါက်

၆၀၂

၁၉၈

၆၀၀၀၀

၁၅၉၀၀

၅၀၀၀

၁၂၉၈

 

မြိုင်

၆၀၂

၂၀၁

၁၆၀၀၀

၄၂၇၄

၇၀၀၀

၁၉၀၉

 

ရေစကြို

၆၀၂

၂၄၃

၇၅၀၀၀

၁၉၅၀၀

၆၀၀၀

၁၄၅၀

 

ပခုက္ကူ

၆၀၂

၁၅၉

၁၅၆၄၀၀

၃၆၁၀၀

၄၀၀၀

၁၀၆၂

 

ဆိပ်ဖြူ

၆၀၂

၂၀၂

၈၅၀၀၀

၂၄၀၀၀

၃၀၀၀

၈၃၅

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း 

၃၃၁၀

၁၀၆၃

၃၉၁၄၀၀

၉၉၇၇၄

၂၅၀၀၀

၆၅၅၄

မကွေးခရိုင်ရုံး

၃၆၀

၉၀

 

 

 

 

 

ချောက်

၆၀၂

၂၁၈

၅၀၀၀၀

၁၂၅၆၂

၆၀၀၀

၁၅၀၈

 

ရေနံချောင်း

၆၀၂

၁၈၈

၇၀၀၀၀

၁၇၅၉၈

၆၀၀၀

၁၅၁၁

 

နတ်မောက်

၆၀၂

၁၇၀

၅၀၀၀၀

၁၂၉၃၅

၄၀၀၀

၁၀၃၆

 

မြို့သစ်

၆၀၂

၁၆၃

၁၁၀၀၀

၂၇၅၀

၄၀၀၀

၁၀၀၀

 

တောင်တွင်းကြီး

၆၀၂

၂၀၆

၅၀၀၀၀

၁၂၅၁၅

၇၀၀၀

၁၇၅၂

 

မကွေး

၈၁၈

၂၅၄

၈၀၀၀၀

၂၀၁၀၂

၇၀၀၀

၁၇၅၉

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၄၁၈၈

၁၂၈၉

၃၁၁၀၀၀

၇၈၄၆၂

၃၄၀၀၀

၈၅၆၆

မင်းဘူးခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၉၀

 

 

 

 

 

စလင်း

၆၀၂

၂၂၇

၆၀၀၀၀

၁၆၁၅၉

၆၀၀၀

၁၅၃၄

 

ပွင့်ဖြူ

၆၀၂

၂၀၈

၂၄၀၀၀

၆၂၅၀

၄၅၀၀

၁၁၉၅

 

မင်းဘူး

၈၁၈

၂၄၄

၃၀၀၀၀

၇၉၆၃

၅၅၀၀

၁၄၀၇

 

ငဖဲ

၆၀၂

၁၇၈

၁၀၀၀၀

၂၅၅၀

၅၀၀၀

၁၂၇၀

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

၂၈၆၄

၉၄၇

၁၂၄၀၀၀

၃၂၉၂၂

၂၁၀၀၀

၅၄၀၆

သရက်ခရိုင်ရုံး

၃၆၀

၉၀

 

 

 

 

 

မင်းလှ

၆၀၂

၁၉၄

၂၀၀၀၀

၆၄၈၅

၃၀၀၀

၈၁၉

 

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၆၀၂

၁၇၉

၂၂၈၀၀

၆၀၉၅

၄၀၀၀

၁၁၃၆

 

အောင်လံ

၆၀၂

၁၉၀

၁၈၀၀၀၀

၄၇၂၆၀

၂၀၀၀

၅၂၅

 

သရက်

၆၀၂

၁၈၅

၂၂၀၀၀

၅၇၈၅

၄၀၀၀

၁၁၂၀

 

မင်းတုန်း

၆၀၂

၁၇၇

၁၄၀၀၀

၃၉၀၀

၄၀၀၀

၁၁၁၀

 

ကံမ

၆၀၂

၂၀၈

၁၄၈၀၀

၄၀၀၅

၄၀၀၀

၁၀၈၅

 

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

၃၉၇၂

၁၂၂၃

၂၇၃၆၀၀

၇၃၅၃၀

၂၁၀၀၀

၅၇၉၅

 

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၄၉၃၄

၄၆၇၂

၁၁၀၀၀၀၀

၂၈၄၆၈၈

၁၀၁၀၀၀

၂၆၃၂၁

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို

ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံး စွဲခြင်း(တုံး)

စိုက်ပျိုးရေးစွန့်

ပစ်ပစ္စည်း

သုံးစွဲ ခြင်း (တန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၆၀၀

၂၅၀

 

 

 

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင် ရုံး

၁၈၀

၆၀

 

 

 

 

 

ကျောက်ဆည်

၆၀၂

၂၀၁

၈၀၀၀၀

၂၄၈၄၀

၁၇၅၀

၄၃၅

 

မြစ်သား

၆၀၂

၁၇၅

၇၀၀၀၀

၂၂၄၆၀

၁၅၀၀

၄၃၁

 

တံတားဦး

၆၀၂

၁၆၈

၁၀၀၀၀၀

၂၇၄၅၀

၁၇၅၀

၄၈၃

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

၁၉၈၆

၆၀၄

၂၅၀၀၀၀

၇၄၇၅၀

၅၀၀၀

၁၃၄၉

မြင်းခြံခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၉၀

 

 

 

 

 

မြင်းခြံ

၆၀၂

၁၉၃

၃၅၀၀၀

၉၇၀၇

၃၀၀၀

၈၅၉

 

နွားထိုးကြီး

၆၀၂

၁၉၃

၅၀၀၀

၁၆၀၀

၁၅၀၀

၅၁၀

 

တောင်သာ

၈၁၈

၂၄၂

၁၀၀၀၀

၂၃၉၂

၂၀၀၀

၄၉၅

 

ငါန်းဇွန်

၆၀၂

၁၉၃

၁၃၀၀၀

၃၃၀၀

၁၅၀၀

၃၄၀

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၂၈၆၄

၉၁၁

၆၃၀၀၀

၁၆၉၉၉

၈၀၀၀

၂၂၀၄

ညောင်ဦးခရိုင်ရုံး

၁၂၀

 

 

 

 

 

ညောင်ဦး

၆၀၂

၁၇၇

၃၀၀၀၀

၈၀၄၉

၁၈၀၀

၅၅၁

 

ကျောက်ပန်းတောင်း

၆၀၂

၁၇၇

၂၅၀၀၀

၆၆၆၅

၂၂၀၀

၅၅၃

 

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

၁၃၂၄

၃၅၄

၅၅၀၀၀

၁၄၇၁၄

၄၀၀၀

၁၁၀၄

မိတ္ထီလာခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၆၀

 

 

 

 

 

မိတ္ထီလာ

၆၀၂

၁၉၄

၉၀၀၀၀

၂၂၆၀၀

၈၀၀

၂၂၇

 

သာစည်

၆၀၂

၁၇၈

၅၀၀၀၀

၁၄၆၆၅

၅၀၀

၁၄၄

 

ဝမ်းတွင်း

၆၀၂

၁၉၃

၂၀၀၀၀

၅၇၀၉

၇၀၀

၁၈၃

 

မလှိုင်

၆၀၂

၁၇၄

၉၀၀၀၀

၂၁၉၀၀

၂၀၀၀

၄၈၇

 

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

၂၆၄၈

၇၉၉

၂၅၀၀၀၀

၆၄၈၇၄

၄၀၀၀

၁၀၄၁

ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံး

၁၂၀

၆၀

 

 

 

 

 

ရမည်းသင်း

၈၁၈

၂၆၅

၇၀၀၀၀

၁၇၉၅၀

၂၂၀၀

၅၆၁

 

ပျော်ဘွယ်

၆၀၂

၁၉၃

၆၀၀၀၀

၁၅၀၀၀

၁၈၀၀

၄၅၀

 

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

၁၅၄၀

၅၁၈

၁၃၀၀၀၀

၃၂၉၅၀

၄၀၀၀

၁၀၁၁

 

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၀၉၆၂

၃၄၃၆

၇၄၈၀၀၀

၂၀၄၂၈၇

၂၅၀၀၀

၆၇၀၉