၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပထမနှစ်လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

လုပ်ငန်းအမည်

စစ်ကိုင်းတိုင်း​​

ဒေသကြီး

မကွေးတိုင်း​

ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း

ဒေသကြီး

စုစုပေါင်း

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ကွင်းဆင်းတိုင်း    တာခြင်း (ဧက)

၉၀၀၀

၉၀၀၀

၂၀၀၀၀

၂၀၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၂၀၀၀

၄၁၀၀၀

၄၁၀၀၀

နမူနာစာရင်း   ကောက်ယူ ခြင်း

(ကွက်)

၁၈၀

၁၈၀

၄၀၀

၄၀၀

၂၄၀

၂၄၀

၈၂၀

၈၂၀

နယ်နိမိတ်သတ်  မှတ်ခြင်း (လုံး)

၁၈၀

၁၈၀

၄၀၀

၄၀၀

၂၄၀

၂၄၀

၈၂၀

၈၂၀

 စခန်းချခြင်း (လုံး)

၂၇

၂၇

၆၀

၆၀

၃၆

၃၆

၁၂၃

၁၂၃

 အစောင့်ငှားရမ်း ခြင်း(ဦး)

၁၈

၁၈

၄၀

၄၀

၂၄

၂၄

၈၂

၈၂

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်     စိုက်ထူခြင်း(ခု)

၉၂၇

၉၂၇

၂၀၆၀

၂၀၆၀

၁၂၃၆

၁၂၃၆

၄၂၂၃

၄၂၂၃

စစ်ဆေးလမ်းဖောက် လုပ်ခြင်း(မိုင်)

၂၇

၂၇

၆၀

၆၀

၃၆

၃၆

၁၂၃

၁၂၃

မီးကာကွယ်ခြင်း (ပေ)

၆၃၀၀၀

၆၃၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၈၄၀၀၀

၈၄၀၀၀

၂၈၇၀၀၀

၂၈၇၀၀၀

 မ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း (ဧက)

၉၀၀

၉၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၄၁၀၀

၄၁၀၀

၁၀

နယ်နိမိတ်ပြင်     ဆင်ခြင်း (မိုင်)

၄၅

-

၁၀၀

-

၆၀

-

၂၀၅

-