အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပင်များ၏မြို့နယ်အလိုက် ကျင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

 မြို့နယ်

စိုက်ခင်း
အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း
အမှတ်

လျာ
ထား(ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

ရာခိုင် နှုန်း

‌ခင်ဦး

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၆၀၀၀

၆၀၀၀

၁၀၀

ဝက်လက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

ဝက်လက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

ကန့်ဘလူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

ကန့်ဘလူ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

ရေဦး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀

တန့်ဆည်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

ဒီပဲယင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

 

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

 

 

၃၂၀၀၀

၃၂၀၀

၁၀၀

မုံရွာ

ကွန်တို

၂/၂၀၂၀

၂၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၁၀

ဘုတလင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၁

အရာတော်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၂

အရာတော်

အပင်ကြီး

၃/၂၀၂၀

၃၀၀

၃၀၀

၁၀၀

 

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

 

 

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၁၀၀

 

စဉ်

 မြို့နယ်

စိုက်ခင်း
အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း
အမှတ်

လျာ
ထား(ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

ရာခိုင် နှုန်း

၁၃

ပုလဲ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၄

ပုလဲ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၅

ယင်းမာပင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၆

ယင်းမာပင်
 

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀
 

၁၀၂၅

၁၀၂၅

၁၀၀

 

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

 

 

၄၀၂၅

၄၀၂၅

၁၀၀

၁၇

စစ်ကိုင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၈

စစ်ကိုင်း

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၉

စစ်ကိုင်း

ကွန်တို

၄/၂၀၂၀

၂၀၀

၁၀၀

၁၀၀

၂၀

မြင်းမူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၂၁

မြောင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၂၂

မြောင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၂၃

မြောင်

အပင်ကြီး

၅/၂၀၂၀

၂၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၂၄

မြောင်

ကွန်တို

၄/၂၀၂၀

၂၀၀

၂၀၀

၁၀၀

 

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

 

 

၁၁၆၀၀

၁၁၅၀၀

၉၉

 

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

 

၅၀၁၂၅

၅၀၀၂၅

၉၉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး              

စဉ်

 မြို့နယ်

စိုက်ခင်း
အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း
အမှတ်

လျာ
ထား(ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

ရာခိုင် နှုန်း

ပေါက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၄၅၀၀

၄၅၀၀

၁၀၀

ပေါက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

-

-

‌မြိုင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

ရေစကြို

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၁၀၀၀

၅၀

ရေစကြို

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၇၀၀၀

၁၅၀၀

၂၁

ပခုက္ကူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၁၅၀၀

၃၈

ပခုက္ကူ

ကွန်တို

၃/၂၀၂၀

၂၂၅

၂၂၅

၁၀၀

ဆိပ်ဖြူ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၅/၂၀၂၀
 

၉၀၀၀

၅၅၀၀

၆၁

ဆိပ်ဖြူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

 

 

၃၇၇၂၅

၂၀၂၂၅

၅၄

၁၀

ချောက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၁၁

ချောက်

ကွန်တို

၆/၂၀၂၀

၁၅၀

၁၅၀

၁၀၀

၁၂

ချောက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၅/၂၀၂၀
 

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

၁၃

ချောက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၃၀၀၀

၆၅၀၀

၅၀

၁၄

ချောက်

အပင်ကြီး

၂/၂၀၂၀

၅၀၀

-

-

၁၅

ရေနံချောင်း

ကွန်တို

၄/၂၀၂၀

၄၀၀

၄၀၀

၁၀၀

၁၆

နတ်မောက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၁၇

မြို့သစ်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၁၈

တောင်တွင်းကြီး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၃၀၀၀

၇၅

၁၉

မကွေး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

 

 

၃၅၀၅၀

၂၇၀၅၀

၇၇

 

 

 

စဉ်

 မြို့နယ်

စိုက်ခင်း
အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း
အမှတ်

လျာ
ထား(ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

ရာခိုင် နှုန်း

၂၀

စလင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၂၁

စလင်း

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၄၅၀၀

၄၅၀၀

၁၀၀

၂၂

ပွင့်ဖြူ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၂၃

ပွင့်ဖြူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၂၄

မင်းဘူး

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၂၅

မင်းဘူး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၂၆

ငဖဲ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၂၇

ငဖဲ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

 

 

၂၂၅၀၀

၂၂၅၀၀

၁၀၀

၂၈

မင်းလှ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၂၉

မင်းလှ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀

၅၅၀၀

၅၅၀၀

၁၀၀

၃၀

ဆင်ပေါင်ဝဲ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၃၁

ဆင်ပေါင်ဝဲ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

၃၂

သရက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၃၃

သရက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

၃၉၀၀

၇၈

၃၄

မင်းတုန်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၃၅

မင်းတုန်း

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၃၇၇၅

၃၇၇၅

၁၀၀

၃၆

ကံမ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၃၇၅

၁၃၇၅

၁၀၀

၃၇

ကံမ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

 

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

 

 

၂၉၁၅၀

၂၈၀၅၀

၉၆

 

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

 

၁၂၄၄၂၅

၉၇၈၂၅

၇၉

 

 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

 မြို့နယ်

စိုက်ခင်း
အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း
အမှတ်

လျာ
ထား(ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

ရာခိုင် နှုန်း

ကျောက်ဆည်

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

ကျောက်ဆည်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၅/၂၀၂၀
 

၁၂၄၀၀

၁၂၄၀၀

၁၀၀

မြစ်သား

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

မြစ်သား

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၉၀၀၀

၈၀၀၀

၈၉

တံတားဦး

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၆၀၀၀

၃၀၀

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

 

 

၃၁၉၀၀

၂၅၂၀၀

၇၉

ညောင်ဦး

တစ်အုပ်တစ်မ

၅/၂၀၂၀

၇၆၂၅

-

-

ညောင်ဦး

အပင်ကြီး

၆/၂၀၂၀

၅၀၀

-

-

ညောင်ဦး

ကွန်တို

၇/၂၀၂၀

၆၀၀

-

-

ကျောက်ပန်းတောင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၉၀၀၀

-

-

၁၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၂၇၅၀

-

-

 

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

 

 

၂၀၄၇၅

-

-

၁၁

မိတ္ထီလာ

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

၁၂

မိတ္ထီလာ

တစ်အုပ်တစ်မ

၅/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၃

သာစည်

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၁၄

သာစည်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

 

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

 

 

၁၂၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၀၀

၁၅

မြင်းခြံ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၅၆၂၅

-

-

၁၆

နွားထိုးကြီး

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

၁၇

တောင်သာ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၁၈

ငါန်းဇွန်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၅၆၂၅

၁၅၀၀

၂၇

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

 

 

၁၈၂၅၀

၈၅၀၀

၄၇

၁၉

ရမည်းသင်း

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၂၀

ပျော်ဘွယ်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

၂၅၀၀

၅၀

 

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

 

 

၉၀၀၀

၆၅၀၀

၇၂

 

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

 

၉၁၆၂၅

၅၂၂၀၀

၅၇

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

 

၂၆၆၁၇၅

၂၀၀၀၅၀

၇၅