၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

လုပ်ငန်းအမည်

စစ်ကိုင်းတိုင်း​​

ဒေသကြီး

မကွေးတိုင်း​

ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း

ဒေသကြီး

စုစုပေါင်း

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

နမူနာစာရင်းကောက်ယူ ခြင်း(ကွက်)

၁၈၀

၁၈၀

၄၀၀

၄၀၀

၂၄၀

၂၄၀

၈၂၀

၈၂၀

 အစောင့်ငှားရမ်းခြင်း(ဦး)

၁၈

၁၈

၄၀

၄၀

၂၄

၂၄

၈၂

၈၂

စစ်ဆေးလမ်းဖောက်  လုပ်ခြင်း (မိုင်)

၂၇

၂၇

၆၀

၆၀

၃၆

၃၆

၁၂၃

၁၂၃

မီးကာကွယ်ခြင်း(ပေ)

၆၃၀၀၀

၆၃၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၈၄၀၀၀

၈၄၀၀၀

၂၈၇၀၀၀

၂၈၇၀၀၀

 ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း (ဧက)

၉၀၀

၉၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၄၁၀၀

၄၁၀၀

နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း (မိုင်)

၄၅

-

၁၀၀

-

၆၀

-

၂၀၅

-