၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စ၍ (၅)နှစ်ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သဘာဝ တောကျန်များထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (စတုတ္ထနှစ်) တွင် မြို့နယ်အလိုက် ဆောင်ရွက်သည့် စာရင်း

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တည်နေရာ

ဧရိယာ (ဧက)

ကန့်ဘလူ

စံပယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်းအကွက်(၉၃၊၉၆၊၉၇၊၉၈၊၁၀၄၊ ၁၀၅၊၁၀၆)

၂၀၀၀

ရေဦး

ရွာငယ်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၂၀၀၀

တန့်ဆည်

ရွာမုံတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၂၀၀၀

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

 

၆၀၀၀

မုံရွာ

ကျေက္ကာ-ရွှေမြင်တင်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

 

၁၀၀၀

ယင်းမာပင်

ဖိုလ်ဝင်တောင်ကြိုးဝိုင်း

၁၀၀၀

ပုလဲ

ခင်အေးကြိုးဝိုင်း၊အကွက်အမှတ်(၄၈၊၄၉)

၁၀၀၀

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

 

၂၀၀၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၉၀၀၀

ပေါက်

ရေဖြူကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

မြိုင်

တန့်ကြည်တောင်ကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ်(၇၁)

၁၀၀၀

ရေစကြို

ရှင်မတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ် (၁၄၊၁၅၊၁၆)

၁၀၀၀

၁၀

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်တိုးချဲ့(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ် တော

၁၀၀၀

၁၁

ဆိပ်ဖြူ

သပြေကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

 

၅၀၀၀

၁၂

ချောက်

ပုပ္ပကန်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

၁၃

ရေနံချောင်း

စပါးမျှောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

၁၄

နတ်မောက်

မြင်းတဲကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၉၊၁၀၊၁၁)

၁၀၀၀

၁၅

မြို့သစ်

စည်သာကြိုးဝိုင်းအကွက် (၂၆၊၂၇၊၂၈၊၃၆၊၃၇)

၂၀၀၀

၁၆

တောင်တွင်းကြီး

ကင်ပွန်းတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ် (၄၉၊၅၀၊၅၁၊၅၂)

၁၀၀၀

၁၇

မကွေး

ဂွေးကုန်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောနှင့်ကြိုးပြင်တော

၁၀၀၀

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

 

၇၀၀၀

၁၈

စလင်း

အရှေ့စလင်းကြိုးဝိုင်းအကွက်(၄၁၊၄၂)

၁၀၀၀

၁၉

ပွင့်ဖြူ

မြောင်းဦးကြိုးပြင်အပတော

၁၀၀၀

၂၀

မင်းဘူး

လေးပင်-အိုင်းမကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

 

၃၀၀၀

၂၁

မင်းလှ

ရှမ်းတပ်ကြီးကြိုးဝိုင်း(၁၀၊၁၁၊၁၆၊၁၇၊၁၉၊၂၇၊၂၈)

၁၀၀၀

၂၂

သရက်

စက်တောင်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

၂၃

မင်းတုန်း

ပန်းညိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအမှတ်(၉၊၁၀)

၁၀၀၀

၂၄

ကံမ

မဒေးတိုးချဲ့ကြိုးဝိုင်းအကွက်(၇၊၈၊၉၊၁၀)

၂၀၀၀

 

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

 

၅၀၀၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၂၀၀၀၀

၂၅

ကျောက်ဆည်

ရဲရမန်းကြိုးဝိုင်းအကွက်(၂၊၃၊၆)

၁၀၀၀

၂၆

မြစ်သား

ပြက္ခယွေကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၄၉၊၅၀)

၁၀၀၀

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

 

၂၀၀၀

၂၇

တောင်သာ

တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း

၁၀၀၀

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

 

၁၀၀၀

၂၈

ညောင်ဦး

မြေသင်းတွင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

 

၁၀၀၀

၂၉

သာစည်

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်းအကွက် (၄၀၊၄၂၊၄၈၊၄၉၊၅၀)  

၃၀၀၀

၃၀

ဝမ်းတွင်း

တောင်ကြီးကုန်းကြိုးဝိုင်းအကွက်  (၄၀၊၄၁၊၄၂၊၄၄)

၁၀၀၀

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

 

၄၀၀၀

၃၁

ရမည်းသင်း

ကြေးနီကန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၂၀၀၀

၃၂

ပျော်ဘွယ်

ပျဉ်းမတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၂၀၀၀

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

 

၄၀၀၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၁၂၀၀၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

၄၁၀၀၀