ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မိုးရာသီတွင် ဥသျှစ်၊သီး၊သန်း သစ်မျိုးများ စိုက်ခင်းစခန်းနှင့် တောထိန်းစခန်းမျာအနီး မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု အခြေအနေ

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း

တည်နေရာ

ပျိုးပင်အမြင့်

ပေါင်း

ဥ သျှစ်

သီး

သန်း

ထုံး ပေါက်

စိန်တံ ချူ

ရွှေဘို

၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ

၄၁

၄၀

-

-

၁၂၁

ခင်ဦး

၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ

၂၀

၁၀

၁၀

-

-

၄၀

ဝက်လက်

၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ

၂၀

၁၀

၁၀

-

-

၄၀

ကန့်ဘလူ

 

၂၀

၁၀

၁၀

-

-

၄၀

ဒီပဲယင်း

 

၂၀

၁၀

၁၀

-

-

၄၀

ရေဦး

၂၀၁၉စိုက်ခင်း စခန်းတဲ၊

၂၀၁၇-၁၈သဘာဝတော ထိန်းစခန်းတဲ

၅၀

၂၅

၂၅

-

-

၁၀၀

တန့်ဆည်

၂၀၁၉စိုက်ခင်း စခန်းတဲ၊

၂၀၁၇-၁၈သဘာဝတော ထိန်းစခန်းတဲ (၂)လုံး

၅၀

၂၅

၂၅

-

-

၁၀၀

မုံရွာ

 

၄၀

၄၀

၅၀

-

-

၁၃၀

ချောင်းဦး

 

၂၅

၂၅

၅၀

-

-

၁၀၀

၁၀

ဘုတလင်

၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ

၁၀

၁၀

၂၅

-

-

၄၅

၁၁

အရာတော်

 

၁၀

-

၃၀

-

-

၄၀

၁၂

ဆားလင်းကြီး

 

၁၀

၁၀

၃၀

-

-

၅၀

၁၃

ယင်းမာပင်

 

၂၀

၂၀

၃၀

-

-

၇၀

၁၄

ပုလဲ

 

၁၀

၁၀

၃၅

-

-

၅၅

၁၅

စစ်ကိုင်း

 

၂၀

၂၀

၂၀

-

-

၆၀

၁၆

မြင်းမူ

၂၀၁၈စိုက်ခင်း စခန်းတဲ

၁၀

၁၀

၁၀

-

-

၃၀

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၄၄၆

၃၂၀

၄၅၅

-

-

၁၂၂၁

ပေါက်

 

-

-

-

-

-

-

မြိုင်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တန်ကြီးတောင်သဘာဝ တောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက ပင်မစခန်းတဲပတ်ဝန်းကျင်

-

-

၄၄

၂'၁"

-

၂၅

၁'၂"

၆၉

 

မြိုင်

၁/၂၀၁၉ ကျေးရွာသုံး စိုက်ခင်း (၅၀)ဧကစခန်းတဲ ပတ်ဝန်းကျင်

-

-

၂'၁"

-

၁၁

၁'၂"

၁၇

ရေစကြို

၁/၂၀၁၉၊ ကျေးရွာသုံး(၅၀) ဧက စိုက်ခင်းစခန်းတဲအနီး

၆၅

၁၈"

၂၅

၂၀"

၁၂၅

၁၈"

-

-

၂၁၅

ဆိပ်ဖြူ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (တတိယနှစ်)သပြေသဘာ ဝတောထိန်း(၁၀၀၀) ဧက အတွင်း

၅၀

၁'၂"

၅၀

၁'၂"

၅၀

၁'၂"

-

-

၁၅၀

ပခုက္ကူ

၁/၂၀၁၉ တောင်တန်း(၅၀) ဧက စိုက်ခင်းစခန်းတဲအနီး

၁၀

၁'၂"

၁၀

၁'၃"

-

၁၀

၁'၄"

-

၃၀

ချောက်

ပုပ္ပကန်(အဆိုပြု) ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၆၄

၂'

၆၄

၂'

၅၉

၂'

-

-

၁၈၇

ရေနံချောင်း

 

-

-

-

-

-

-

နတ်မောက်

၃/၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်း တဲအနီး

၆၃

၁'

၆၃

၁၀"

၆၃

၁'၄"

-

-

၁၈၉

မြို့သစ်

စည်သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၃၆၊၃၇) အတွင်း စခန်းတဲ ဝန်းကျင် အနီး

၁၅၂

၁၀"

၁၅၂

၈"

၁၅၂

၁'၁"

-

-

၄၅၆

၁၀

တောင်တွင်းကြီး

-

၂၅၂

၂၄၈

၂၅၂

-

-

၇၅၂

၁၁

မကွေး

၁/၂၀၁၈ ကျေးသုံး(၅၀)ဧက

၆၃

၆၂

၆၀

-

-

၁၈၅

၁၂

မင်းဘူး

၁/၂၀၁၈တောင်တန်း စိုက်ခင်း စခန်းတဲဝန်းကျင်၊ ၁/၂၀၁၉တောင်တန်း စိုက်ခင်း စခန်း တဲဝန်းကျင်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တောထိန်းပင်မစခန်းတဲ

၁၀၀

၁'၂"

၁၀၀

၁'၂"

၁၀၀

၁'၂"

-

-

၃၀၀

၁၃

ပွင့်ဖြူ

၁/၂၀၁၈ ကျေးရွာသုံးစိုက် ခင်း (၅၀) ဧကအနီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သဘာဝတောထိန်း (၁၀၀၀)ဧက၏ ပင်မစခန်း တဲအနီး၊ ၂/၂၀၁၉အခြား စိုက်ခင်း(၂၀)ဧက၏ရှင်း လင်းဆောင်အနီး

၁၀၀

၁'၆"

၁၀၀

၁'၈"

၁၂၀

၁'၆"

-

-

၃၂၀

၁၄

စလင်း

၁/၂၀၁၇ကျေးရွာသုံး စိုက်ခင်း(၁၂၀)ဧက စိုက်ခင်းစခန်းတဲဝန်း ကျင်၊၁/၂၀၁၈ရေဝေရေ လဲစိုက်ခင်း(၅၀)ဧက စိုက်ခင်းစခန်းတဲ ဝန်းကျင်၊ ၁/၂၀၁၉ရေဝေရေလဲ စိုက်ခင်း(၁၇၀)ဧက စိုက်ခင်းစခန်းတဲဝန်း ကျင်နှင့်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်(တတိယနှစ်) သဘာဝတောထိန်းပင်မ စခန်းတဲဝန်းကျင်

၁၀၀

၁'၆"

၁၀၀

၁'၂"

၁၄၀

၁'၆"

-

-

၃၄၀

၁၅

ငဖဲမြို့နယ်

၁/၂၀၁၇ ကျေးရွာသုံး(၄၅)

၂/၂၀၁၈ အခြား(၂၀)

၂/၂၀၁၉ တောင်တန်း(၃၀)

-

-

-

-

-

၁၂၀

၁၆

မင်းလှ

မုန်တိုင်(ယာယီ)ပျိုးဥယျာဉ် အနီးရှိစိုက်ခင်းစခန်း

၂၀

၁'၆"

၅၀

၁'၆"

၅၅

၁'၆"

-

-

၁၂၅

၁၇

ဆင်ပေါင်ဝဲ

သာစည်ကြိုးပြင် ကာကွယ် တောအတွင်းကိုးပင်- သာဂရ လမ်းမိုင်တိုင် ၉၂/၀ မှ၉၂/   ၃၊၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မင်းကန်သဘာ ဝတော (၁၀၀၀)ဧက အတွင်း

(၃၀)

၉"

(၅၀)

၉"

(၄၅)

၉"

-

-

၁၂၅

၁၈

အောင်လံ

၁/၂၀၁၉ကျေးရွာသုံးစိုက်

ခင်း (၃၀)ဧက အတွင်း

၄၀

၁'၆"

၄၃

၁'၆"

၄၂

၁'၆"

-

-

၁၂၅

၁၉

သရက်

သရက်-မင်းတုန်းကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်၁၁/၇မိုင်မှ

(၂) ဖာလုံအကွာ မကျီးပင်ပု နှင့်ရွှေပန်းကိုင်းသွားလမ်း ညာဘက် ၂/၂၀၁၉ စိုက်ခင်း အတွင်း

(၄၁)

၁'၈"

(၄၂)

၁'၈"

(၄၂)

၁'၈"

-

-

၁၂၅

၂၀

မင်းတုန်း

၁/၂၀၁၉ကျေးရွာသုံးစိုက် ခင်း(၃၀)ဧက၏ စိုက်ခင်း စခန်းတဲပတ်ဝန်းကျင်

၄၀

၂'

၄၀

၂'

၄၀

၂'

-

-

၁၂၀

၂၁

ကံမ

စိုက်ခင်းစခန်းတဲအနီးပတ်ဝန်း ကျင်

၄၀

၁'၆"

၄၃

၁'၆"

၄၂

၁'၆"

-

-

၁၂၅

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၆၅

၁၇၁၇

၁၂

၁၀

၁၂၉၁

၆၆၉၅

ကျောက်ဆည်

ရဒါန်းဖျောင်းဆုံကြိုးဝိုင်း၁/၂၀၁၉ အခြားစိုက်ခင်း(၂၅)

၃၆

၃၆

၃၆

-

-

၁၀၈

မြစ်သား

၁/၂၀၁၈ကျေးသုံးစိုက်ခင်း

(၂၅)ဧက စခန်းတဲအနီး၊ ၂/၂၀၁၈တောင်တန်း စိုက်ခင်း(၂၅)ဧက စခန်းတဲ အနီး၊ ၁/၂၀၁၉ ကျေးသုံး စိုက်ခင်း(၅၀)ဧက စခန်းတဲ အနီး၊ ၂/၂၀၁၉ တောင်တန်း စိုက်ခင်း(၄၀) ဧက စခန်းတဲ အနီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သဘာဝတောထိန်း ပင်မစခန်းတဲအနီး

၃၉

၃၉

၃၉

-

-

၁၁၇

တံတားဦး

ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင်

(အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိသောမြေ)၊ဆေးခင်း ကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ် တော၊ ပြုကန်လှပ်မြေ

၂၈

၇"

၂၈

၁'

၂၈

၁'၂"

-

-

၈၄

ညောင်ဦး

၁/၂၀၁၈ကျေးသုံး(၅၀) ဧက

၃၉

၃၉

၃၉

-

-

၁၁၇

ကျောက်ပန်းတောင်း

၁/၂၀၁၉ တောင်တန်း (၅၀)ဧက

၁၀

၁၀

၁၀

-

-

၃၀

တောင်သာ

 

-

-

-

-

-

-

မိတ္ထီလာ

၁/၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်း အနီးမုန်တိုင်တိုးချဲ့ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၈)၊ ၁/၂၀၁၈စိုက်ခင်းစခန်း အနီး(မတ္ထီလာ-မလှိုင် အမှတ်(၁) ခရိုင်ချင်းဆက် လမ်းအနောက်၊တောင် တော်ဒေသ၊ လက်ပံအိုင့် ကျေးရွာအနီး၊၂/၂၀၁၉ စိုက်ခင်း စခန်းအနီး (မိတ္တီလာ-မလှိုင်အမှတ် (၁)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း အနောက်၊(တောင်တော် ဒေသ၊လက်ပံအိုင့် ကျေးရွာအနီး)၂/၂၀၁၈စိုက်ခင်းစခန်းအနီး တောင်လျှော်ကန်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၃)၊ ၃/၂၀၁၉စိုက်ခင်းစခန်းအနီး တောင်လျှော်ကန်ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၁၃)

၃၅

၃၅

၃၅

 

 

၁၀၅

ဝမ်းတွင်း

မယ်ညိုတောင်ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၅)

၁၁

၁၁

၁၁

-

-

၃၃

မလှိုင်

၁/၂၀၁၈ကျေးရွာသုံး စိုက်ခင်း စခန်းတဲဘေး

၁၁

၁၁

၁၁

-

-

၃၃

၁၀

ပျော်ဘွယ်

၂၀၁၈ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ၊ ၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် သဘာဝတော ထိန်းစခန်းတဲ

၃၅

၁'၂"

၃၅

၁'၂"

၃၅

၁'၂"

-

-

၁၀၅

၁၁

မြင်းခြံ

ကုက္ကဲတောင်

-

-

၁၂၆

၁၂

နွားထိုးကြီး

 

-

-

-

-

-

-

၁၃

ငါန်းဇွန်

၁/၂၀၁၈ အခြား(၂၅)ဧက

၃၁

၃၁

၃၁

-

-

၉၃

၁၄

သာစည်

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)အကွက် အမှတ်(၄၀၊၄၁၂၊၄၈၊၄၉၊၅၀) ရှိ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ် သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (တတိယနှစ်) (၃၀၀၀) ဧက၏ ပင်မစခန်းတဲ

(၁)၊(၂)၊ ရွှေနတ်တောင် အဆိုပြုကြိုးပြင် ကာကွယ် တောရှိ၂/၂၀၁၈စိုက် ခင်း(၂၅)ဧက၏စခန်းတဲ ဝန်းကျင်၌၊ ရူပါတောင်ကြိုး ဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၃၊ ၂၀)ရှိ ၁/၂၀၁၈ ကျေးရွာသုံး စိုက်ခင်း(၁၀၀)ဧက၏ စခန်းတဲဝန်းကျင်၊ ရူပါ တောင်ကြိုး ဝိုင်းအကွက် အမှတ်(၁၃၊ ၂၀)ရှိ ၁/၂၀၁၉ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း (၁၀၀)ဧက၏စခန်းတဲ ဝန်းကျင်

၄၅

၄၅

၄၅

-

-

၁၃၅

၁၅

ရမည်းသင်း

၂၀၁၈ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ၊ ၂၀၁၉ စိုက်ခင်းစခန်းတဲ၊ ၂၀၁၇သဘာဝတော စခန်းတဲ

၄၂

၁'၂"

၄၂

၁'၂"

၄၂

၁'၂"

-

-

၁၂၆

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၇၄

-

၉၀

၁၂