၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း(ပထမနှစ်)၏မြေအသုံးချမှု အခြေအနေ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

သစ်တောမြေ

အစိုးရမြေ

စုစုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

၉၀၀၀

-

၉၀၀၀

မကွေး

၁၃၀၀၀

၇၀၀၀

၂၀၀၀၀

မန္တလေး

၉၀၀၀

၃၀၀၀

၁၂၀၀၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၁၀၀၀

၁၀၀၀၀

၄၁၀၀၀

 

ရာခိုင်နှုန်း

၇၆%

၂၄%

၁၀၀%