တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မိုးရာသီတွင် အထူးစိမ်းစိုက်ပျိုးမည့်သစ်မျိုး စာရင်း

စဉ်

တိုင်း  ဒေသကြီး

စိုက်ပျိုး ပင်

စိုက်ကွက်

အရေ အတွက်

စိုက်ပျိုးမည့် သစ်မျိုးများ

စစ်ကိုင်း

၅၅,၁၃၈

၁၆-ကွက်

တမာ၊ ပျဉ်းကတိုး၊ မယ်ဇယ်လီ၊ စိန်ပန်ကြီး၊မန်ကျည်း၊ ပင်လယ်ကဗွီး၊ စိန်တံချူ၊ ပိတောက်၊ ယင်းမာ၊မျှင်ဝါး၊

ပဲချယ်ရီ၊စပ်မျိုးအကေးရှား၊မြန်မာကုက္ကို၊ရှား၊ဒဟတ်၊ သန်း၊ယူကလစ်၊ကန္တာစိမ်း၊ကျွန်း၊မဟော်ဂနီ၊သမုံး       

(၂၁- မျိုး)

မကွေး

၁၃၆,၈၆၆

၃၃-ကွက်

တမာ၊လျော်ဖြူ၊ မန်ကျည်း၊ ပိတောက်၊ ယင်းမာ၊ ပဲချယ်ရီ၊ ပင်လယ်ကဗွီး၊မြန်မာကုက္ကို၊ ရှား၊ စပ်မျိုး အကေးရှား၊ ကျွန်း၊ မယ်ဇလီ၊ဒဟတ်၊ ဆီးဖြူ၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ဝါး၊ ထောက်ကြံ့၊ မာတာကွက်၊ လိန်၊ နဘဲ၊ပျဉ်းမ၊ထနောင်း (၂၂-မျိုး)

မန္တလေး

၁၀၀,၇၈၅

၂၁-ကွက်

တမာ၊ ပျဉ်းကတိုး၊ လျော်ဖြူ၊ မန်ကျည်း၊ ပိတောက်၊

ယင်းမာ၊ မြန်မာကုက္ကို ၊ရှား၊ ယူကလစ်၊ မယ်ဇလီ၊

ဒဟတ်၊ ကျွန်း၊ မဟော်ဂနီ၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ ဆီးဖြူ၊ သစ်စေး၊ စပ်မျိုးအကေးရှား၊ ဖန်းခါး၊ သပွတ်ကြီး၊ အင်ကြင်း၊ ပင်လယ်က‌ဗွီး၊(၂၁-မျိုး)

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၉၂,၇၈၇

၆၆-ကွက်