၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင်စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး သစ်မျိုးအလိုက် စိုက်ပျိုးပင်များစာရင်း

စဉ်

သစ်မျိုး

တိုင်းဒေသကြီး

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

တမာ

၁၄၉၆၀

၃၈၁၇၀

၄၁၅၈၄

၉၄၇၁၄

ပျဉ်းကတိုး

၅၆၃၂

-

၃၈၅၀

၉၄၈၂

မယ်ဇယ်လီ

၃၃၀၀

၇၉၈၈

၈၅၀၉

၁၉၇၉၇

စိန်ပန်ကြီး

၃၈၅

-

-

၃၈၅

ပင်လယ်ကဗွီး

၁၁၀

၁၆၅

၁၇၉၈

၂၀၇၃

စိန်တံချူ

၅၅

-

-

၅၅

ပဲချယ်ရီ

၃၃၀၀

၁၉၈

-

၃၄၉၈

မန်ကျည်း

၂၁၂၉

၃၃၀

၁၆၅၀

၄၁၀၉

ပိတောက်

၂၆၃၅

၁၁၀

၂၃

၂၇၆၈

၁၀

ယင်းမာ

၆၃၈၀

၃၇၀၇

၃၃၀၀

၁၃၃၈၇

၁၁

မြန်မာကုက္ကို

၃၆၆၁

၂၄၁၃၅

၈၈၀၀

၃၆၅၉၆

၁၂

ကျွန်း

၁၈၅၉

၁၀၄၅

၇၃၄

၃၆၃၈

၁၃

သန်း

၅၅၀

-

-

၅၅၀

၁၄

မဟော်ဂနီ

၂၁၂၈

-

၁၇

၂၁၄၅

၁၅

မျှင်ဝါး

၁၃၉၇

-

-

၁၃၉၇

၁၆

စပ်မျိုးအကေးရှား

၅၅၀

၉၃၅

၆၆၀

၂၁၄၅

၁၇

ရှား

၄၆၂၀

၄၃၇၈၄

၆၆၃၇

၅၅၀၄၁

၁၈

ဒဟတ်

၁၁၀

၁၆၅၀

၆၃၁၄

၈၀၇၄

၁၉

ယူကလစ်

၁၁၀၀

-

၆၆၃၅

၇၇၃၅

၂၀

ကန္တာစိမ်း

၂၂၀

-

-

၂၂၀

၂၁

သမုံး

၅၅

-

-

၅၅

၂၂

လျော်ဖြူ

-

၂၆၉၅

၂၉၃၉

၅၆၃၄

၂၃

မာတာကွတ်

-

၆၈၃

-

၆၈၃

၂၄

‌ထောက်ကြံ့

-

၁၃၅၅

-

၁၃၅၅

၂၅

ဆီးဖြူ

-

၂၀၀

၅၅၀

၇၅၀

၂၆

လိန်

-

၉၉၀

-

၉၉၀

၂၇

နဘဲ

-

၄၉၅

-

၄၉၅

၂၈

ပျဉ်းမ

-

၆၆၀

-

၆၆၀

၂၉

သဘွတ်ကြီး

-

-

၁၂၁၀

၁၂၁၀

၃၀

သစ်စေး

-

-

၄၄၀

၄၄၀

၃၁

ဖန်းခါး

-

-

၃၉၆

၃၉၆

၃၂

အင်ကြင်း

-

-

၃၃၉

၃၃၉

၃၃

ဖျောက်ဆိပ်

-

၆၄၀၅

၄၄၀၀

၁၀၈၀၅

၃၄

ဝါး

-

၅၉၄

-

၅၉၄

၃၅

ထနောင်း

-

၅၇၂

-

၅၇၂

 

စုစုပေါင်း

၅၅၁၃၈

(၂၁- မျိုး)

၁၃၆၈၆၆

(၂၂-မျိုး)

၁၀၀၇၈၅

(၂၂-မျိုး)

၂၉၂၇၈၇