ပျိုးပင်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရေး အစီအစဉ်ဖြင့် ပျိုးထောင်ထားရှိသည့် ဘက်စုံသုံး ပျိုးပင် (အထူး)များစာရင်း (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

သစ်မျိုး

ပျိုးထောင်ထားရှိသည့်ပျိုးပင်အရေအတွက်(ပင်)

စိမ်း/စိုပေါင်း

(ပင်)

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

တမာ

၈၁၅၆၃

၁၁၂၅၉၂

-

၁၉၄၁၅၅

ပိတောက်

၂၈၇၉

၂၂၆

၅၆၅

၃၆၇၀

မြန်မာကုက္ကို

၄၈၆၅

၂၉၁၆၀

၁၈၂၂၅

၅၂၂၅၀

မယ်ဇလီ

၂၉၈၀၄

၁၀၄၈၀

၁၉၂၄၃

၅၉၅၂၇

ထနောင်း

၁၁၉၅

၅၉၉၈

၄၂၇၄

၁၁၄၆၇

ဒဟတ်

-

၁၆၄၅

၃၄၀၆

၅၀၅၁

​လျှော်ဖြူ

၉၃၈

၁၆၂၅၀

၉၈၆

၁၈၁၇၄

ယူကလစ်

၅၃၉၉

၁၈၃၀

၁၁၀၂၅

၁၈၂၅၄

ငုရွှေဝါ

၁၅၁၀

၂၀၀

-

၁၇၁၀

၁၀

စိန်ပန်းကြီး

၁၃၅၅

၂၀၀

-

၁၅၅၅

၁၁

မန်ဂျန်ရှား

၆၇၂

-

-

၆၇၂

၁၂

မန်ကျည်း

၉၁၃၇

၇၀

၇၀၈၆

၁၆၂၉၃

၁၃

ကျွန်း

၇၀၀

-

၁၂၆၅၈

၁၃၃၅၈

၁၄

ယင်းမာ

၃၃၅၆

၆၂၀

၂၉

၄၀၀၅

၁၅

မယ်ဇယ်

၉၀၄

-

-

၉၀၄

၁၆

ခရေ

၁၆၂၀

၂၀၀

-

၁၈၂၀

၁၇

ပျဉ်ကတိုး

၃၅၄၀

၃၅၄၁

-

၇၀၈၁

၁၈

မဟော်ဂနီ

၄၆၀

-

၇၂၃

၁၁၈၃

၁၉

သစ်စေး

၄၅၀၀

-

၁၀၀

၄၆၀၀

၂၀

ဆီနီဂေါရှား

၇၀၀

-

-

၇၀၀

၂၁

လိန်

၁၀၀၀

-

-

၁၀၀၀

၂၂

ဖက်သန်း

၄၉၅

-

-

၄၉၅

၂၃

ဖန်ခါး

-

၂၀၀

၄၀

၂၄၀

၂၄

‌အော်ရီရှား

၁၇၉၄

-

-

၁၇၉၄

၂၅

​ဖျောက်ဆိပ်

-

၉၂၂၉

-

၉၂၂၉

၂၆

အင်ကြင်း

၂၃၂၀

-

၇၄၉

၃၀၆၉

၂၇

​ညောင်

-

-

၄၈၀

၄၈၀

၂၈

သင်္ဘောတယ်

၃၇၃၀

၂၀၀

-

၃၉၃၀

၂၉

မာတာကွတ်

-

၁၇၈၀

-

၁၇၈၀

၃၀

ဧကရာဇ်

-

၁၇၆၅

-

၁၇၆၅

၃၁

ဆီးဖြူ

-

-

၄၄၅

၄၄၅

၃၂

ဇီး

-

၁၉၀၄

-

၁၉၀၄

၃၃

‌ရေတမာ

-

-

၇၀၀

၇၀၀

၃၄

ကုလားကုက္ကို

၁၃၁၄

-

-

၁၃၁၄

၃၅

စန္ဒကူး

-

-

၃၀၀

၃၀၀

၃၆

သင်္ဘောငုစပ်

(ပဲချယ်ရီ)

-

-

၃၇

ဥသျှစ်

၆၅

၅၆၅

-

၆၃၀

၃၈

သီး

၅၀၀

၄၇၅

-

၉၇၅

၃၉

သန်း

-

၆၃၇

-

၆၃၇

၄၀

‌ထောက်ကြံ့

-

၁၃၀

-

၁၃၀

၄၁

ရှား

၁၄၅၉၇

၇၄၄၃

၁၉၈၂၇

၄၁၈၆၇

၄၂

သပြေ

-

၅၅၀

-

၅၅၀

၄၃

ပျဉ်းမ

-

၁၇၀

-

၁၇၀

၄၄

ထပေါက်

-

၂၄၀

-

၂၄၀

 

စုစုပေါင်း

၁၈၀၉၁၂

၂၀၈၃၀၂

၁၀၀၈၆၁

၄၉၀၀၇၅