ပျိုးပင်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရေး အစီအစဉ်ဖြင့် ပျိုးထောင်ထားရှိသည့် ဘက်စုံသုံး ပျိုးပင် (အထူး)များစာရင်း (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

သစ်မျိုး

ပျိုးထောင်ထားရှိသည့်ပျိုးပင်အရေအတွက်(ပင်)

စိမ်း/စိုပေါင်း

(ပင်)

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

တမာ

၇၈၄၀၃

၁၀၉၁၈၁

၁၁၂၈

၁၈၈၇၁၂

ပိတောက်

၅၃၀၉

၂၂၆

၅၆၇

၆၁၀၂

မြန်မာကုက္ကို

၄၅၉၇

၂၉၀၄၅

၁၈၀၆၅

၅၁၇၀၇

မယ်ဇလီ

၂၂၀၇၈

၉၉၃၀

၁၉၂၄၃

၅၁၂၅၀

ထနောင်း

၇၀၀

၅၉၉၈

၄၂၇၃

၁၀၉၇၁

ဒဟတ်

၆၄၈၉

၇၆၈၀

၃၂၉၆

၁၇၄၆၅

​လျှော်ဖြူ

၁၁၂၈

၁၆၂၅၀

၉၈၆

၁၈၃၆၄

ယူကလစ်

၃၁၀၅

၁၈၃၀

၇၅၁၁

၁၂၄၄၆

ငုရွှေဝါ

၁၀၁၆

၂၀၀

-

၁၂၁၆

၁၀

စိန်ပန်းကြီး

၁၃၄၉

၂၀၀

-

၁၅၄၉

၁၁

မန်ဂျန်ရှား

၆၇၀

-

-

၆၇၀

၁၂

မန်ကျည်း

၈၂၆၃

၇၀

၇၀၈၆

၁၅၄၁၉

၁၃

ကျွန်း

၁၀၀၀

-

၁၂၃၅၈

၁၃၃၅၈

၁၄

ယင်းမာ

၄၀၀၉

၂၄၇၅

၂၉

၆၅၁၃

၁၅

မယ်ဇယ်

၃၀၈

-

-

၃၀၈

၁၆

ခရေ

၁၅၁၀

၂၀၀

-

၁၇၁၀

၁၇

ပျဉ်ကတိုး

၅၉၃၂

၃၅၄၁

-

၉၄၇၃

၁၈

မဟော်ဂနီ

၅၇၃

-

၇၂၃

၁၂၉၆

၁၉

သစ်စေး

-

-

၆၀

၆၀

၂၀

ဆီနီဂေါရှား

၆၅၀

-

-

၆၅၀

၂၁

လိန်

၁၃၂၀

-

-

၁၃၂၀

၂၂

ဖက်သန်း

၄၆၂

-

-

၄၆၂

၂၃

ဖန်ခါး

၃၁၉၅

၂၀၀

၃၃၉၉

၂၄

‌အော်ရီရှား

၁၇၉၄

-

-

၁၇၉၄

၂၅

​ဖျောက်ဆိပ်

၈၅၀

၁၁၅၂၉

-

၁၂၃၇၉

၂၆

အင်ကြင်း

၂၁၅၇

-

၇၄၉

၂၉၀၆

၂၇

​ညောင်

-

-

၄၈၀

၄၈၀

၂၈

သင်္ဘောတယ်

-

၂၀၀

-

၂၀၀

၂၉

မာတာကွတ်

-

၁၇၈၀

-

၁၇၈၀

၃၀

ဧကရာဇ်

-

၁၇၆၅

-

၁၇၆၅

၃၁

ဆီးဖြူ

-

-

၄၄၅

၄၄၅

၃၂

ဇီး

-

၁၉၀၄

-

၁၉၀၄

၃၃

‌ရေတမာ

-

-

၇၀၀

၇၀၀

၃၄

ကုလားကုက္ကို

၁၅၈၃

-

-

၁၅၈၃

၃၅

စန္ဒကူး

-

-

၃၀၀

၃၀၀

၃၆

သင်္ဘောငုစပ်

(ပဲချယ်ရီ)

၄၂၅၀

-

၄၂၅၂

၃၇

ဥသျှစ်

၆၅

၃၀

-

၉၅

၃၈

သန်း

၉၄၀

၁၆၂

-

၁၁၀၂

၃၉

‌ထောက်ကြံ့

-

၁၃၀

-

၁၃၀

၄၀

ရှား

၁၈၇၉၉

၇၉၉၃

၁၉၄၂၁

၄၆၂၁၃

၄၁

သပြေ

-

၅၅၀

-

၅၅၀

၄၂

ပျဉ်းမ

-

၁၇၀

-

၁၇၀

၄၃

စန်တံချူ

၅၀၀

-

-

၅၀၀

၄၄

သမုန်း

၅၀၀

-

-

၅၀၀

၄၅

ဇောင်ချမ်း

၁၅၀၀

-

-

၁၅၀၀

၄၆

ရွေးကြီး

၅၀၀

-

-

၅၀၀

၄၇

ထုံးပေါက်

-

၂၄၀

-

၂၄၀

၄၈

ပင်လယ်ကဗွီး

၁၂၅၀

-

-

၁၂၅၀

 

စုစုပေါင်း

၁၈၆၇၅၄

၂၁၃၄၈၁

၉၇၄၂၄

၄၉၇၆၅၉