၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (ကြိမ်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

-

-

-

-

၁၉၉၈-၁၉၉၉

-

-

-

-

၁၉၉၉-၂၀၀၀

-

-

-

-

၂၀၀၀-၂၀၀၁

-

-

-

-

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

-

-

-

-

၂၀၀၁-၂၀၀၂

-

-

-

-

၂၀၀၂-၂၀၀၃

-

-

-

-

၂၀၀၃-၂၀၀၄

-

-

-

-

၂၀၀၄-၂၀၀၅

-

-

-

-

၂၀၀၅-၂၀၀၆

-

-

-

-

ပထမငါးနှစ်ကာလ

-

-

-

-

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၃၅

၁၉၅

၂၃၉

၅၆၉

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၄၃၈

၅၀၅

၃၇၂

၁၃၁၅

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၄၂၉

၅၁၀

၃၈၁

၁၃၂၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၄၁၀

၅၀၅

၃၉၀

၁၃၀၅

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၄၁၉

၅၀၇

၃၆၀

၁၂၈၆

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၁၈၃၁

၂၂၂၂

၁၇၄၂

၅၇၉၅

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၄၂၀

၅၂၈

၃၇၂

၁၃၂၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၁၇

၅၁၁

၃၆၆

၁၂၉၄

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၅၀၃

၆၉၂

၄၅၃

၁၆၄၈

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၄၆၉

၅၅၈

၄၀၃

၁၄၃၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၆၁

၈၀၈

၅၅၉

၂၀၂၈

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၂၄၇၀

၃၀၉၇

၂၁၅၃

၇၇၂၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၃၅

၇၈၈

၅၅၉

၁၉၈၂

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၆၄၃

၇၈၇

၅၆၀

၁၉၉၀

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

၃၃၉

၃၉၅

၂၈၂

၁၀၁၆

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၆၄၇

၈၀၉

၅၆၆

၂၀၂၂

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၂၂၆၄

၂၇၇၉

၁၉၆၇

၇၀၁၀

 

စုစုပေါင်း

၆၅၆၅

၈၀၉၈

၅၈၆၂

၂၀၅၂၅