၂၀၁၈ ခုနှစ် မိုးရာသီတွင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စိုက်ပျိုးပင်များ၏ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလရှင်ပင် ရေတွက်မှုအရ ရှင်သန်မှုအခြေအနေ

 (၁)ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁)ဧကတည်ထောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ် ပေါင်း

ကျေးရွာ   ပေါင်း

စိုက်ပျိုး ပင်

ဒီဇင်ဘာလ

ရှင်ပင်

ရှင်ပင် (%)

စစ်ကိုင်း

၁၇

၁၈

၁၀၂၀၀

၈၈၅၅

၈၆.၈၁%

မကွေး

၂၁

၂၁

၁၂၆၀၀

၁၁၇၀၇

၉၂.၉၁%

မန္တလေး

၁၅

၁၉

၉၀၀၀

၇၆၁၅

၈၄.၆၁%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၅၃

၅၈

၃၁၈၀၀

၂၈၁၇၇

၈၈.၆၁%

 

(၂)တစ်အိမ်ထောင်ကျွန်း(၃)ပင် တည်ထောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

အိမ် ထောင်

စုအရေ

အတွက်

စိုက်ပျိုးပင်

ဒီဇင်ဘာလ

ရှင်ပင်

ရှင်ပင် (%)

စစ်ကိုင်း

၃၄၇၃

၁၀၄၁၉

၉၃၀၉

၈၉.၃၅%

မကွေး

၃၀၀၆

၉၀၁၈

၈၂၁၆

၉၁.၁၁%

မန္တလေး

၂၉၆၅

၈၈၉၅

၇၄၉၉

၈၄.၃၁%

စိမ်း/စိုပေါင်း

၉၄၄၄

၂၈၃၃၂

၂၅၀၂၄

၈၈.၃၂%

 

(၂)တစ်အိမ်ထောင်သစ်မာ(၂၀)ပင် တည်ထောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

အိမ် ထောင်

စု အရေ

အတွက်

စိုက်ပျိုး ပင်

ဒီဇင်ဘာလ

ရှင်ပင်

ရှင်ပင်(%)

စစ်ကိုင်း

၃၄၇၃

၆၉၄၆၀

၆၁၅၈၆

၈၈.၆၆%

မကွေး

၃၀၀၆

၆၀၁၂၀

၅၄၆၃၂

၉၀.၈၇%

မန္တလေး

၂၉၆၅

၅၉၃၀၀

၅၀၉၄၈

၈၅.၉၂%

စိမ်း/စိုပေါင်း

၉၄၄၄

၁၈၈၈၈၀

၁၆၇၁၆၆

၈၈.၅၀%

 

            (၄)ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း  

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိုက်ပျိုးပင်

ဒီဇင်ဘာလ

ရှင်ပင်

ရှင်ပင် (%)

စစ်ကိုင်း

၁၀၂၀၀

၈၁၄၃

၇၉.၈၃%

မကွေး

၉၀၀၀

၈၄၈၅

၉၄.၂၈%

မန္တလေး

၁၅၀၀၀

၁၂၇၉၂

၈၅.၂၈%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၄၂၀၀

၂၉၄၂၀

၈၆.၀၂%