၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ၏စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း တိုးတက်မှုစာရင်းချုပ် (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

လျာထားပင်

ပြီးစီး(ပင်)

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

စစ်ကိုင်း

၅၀၁၂၅

၅၀၁၂၅

၁၀၀%

မကွေး

၁၂၄၄၂၅

၁၂၄၄၂၅

၁၀၀%

မန္တလေး

၉၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

၁၀၀%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၆၆၁၇၅

၂၆၆၁၇၅

၁၀၀%