၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (တန်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၅၀

၄၀၀

၄၅၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၂၁၅၃

၂၈၇၄၃

၂၁၈၅

၃၃၀၈၁

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၂၃၁၅

၂၀၉၄၄

၂၂၂၂

၂၅၄၈၁

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၂၄၈၉

၁၃၆၃၀

၄၀၇၁

၂၀၁၉၀

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၆၉၅၇

၆၃၃၆၇

၈၈၇၈

၇၉၂၀၂

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၃၀၅၆

၁၅၆၁၇

၄၅၃၉

၂၃၂၁၂

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၂၇၈၀

၁၅၈၁၀

၂၉၇၅

၂၁၅၆၅

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၂၉၇၇

၁၃၄၃၂

၂၄၀၄

၁၈၈၁၃

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၂၈၅၀

၁၂၄၁၀

၂၄၆၆

၁၇၇၂၆

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၂၇၉၂

၁၀၀၆၆

၂၃၁၃

၁၅၁၇၁

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၁၄၄၅၅

၆၇၃၃၅

၁၄၆၉၇

၉၆၄၈၇

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၂၇၇၄

၁၁၅၁၉

၂၂၅၃

၁၆၅၄၆

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၂၆၃၆

၁၁၈၇၃

၂၃၁၂

၁၆၈၂၁

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၇၀၄

၁၂၃၆၁

၂၂၅၂

၁၇၃၁၇

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၅၀၀

၁၀၀၀၀

၂၃၀၅

၁၄၈၀၅

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၅၀၀

၁၀၀၀၀

၂၃၄၄

၁၄၈၄၄

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၁၃၁၁၄

၅၅၇၅၃

၁၁၄၆၆

၈၀၃၃၃

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၄၅၀၈

၁၂၅၀၀

၃၇၀၀

၂၀၇၀၈

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၉၇၈

၁၂၅၀၀

၄၀၁၄

၂၀၄၉၂

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၂၁၀

၁၂၅၈၇

၃၉၄၃

၂၀၇၄၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၂၄၉၁

၄၇၇၁၂

၂၂၆၂၈

၈၂၈၃၁

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၆၃၅၆

၁၁၂၉၁၁

၂၇၉၈၀

၁၅၇၂၄၇

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၄၁၅၄၃

၁၉၈၂၁၀

၆၂၂၆၅

၃၀၂၀၁၈

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၇၇၀၁

၁၁၀၂၈၈

၂၈၄၅၆

၁၅၆၄၄၅

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၆၄၈၁

၁၀၉၆၂၀

၂၈၁၂၂

၁၅၄၂၂၃

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

၇၆၅၈

၅၁၃၄၇

၁၄၃၆၆

၇၃၃၇၁

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၄၅၁၅

၁၀၂၄၄၇

၂၇၃၈၅

၁၄၄၃၄၇

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၅၆၃၅၅

၃၇၃၇၀၂

၉၈၃၂၉

၅၂၈၃၈၆

 

စုစုပေါင်း

၁၃၂၄၂၄

၇၅၈၃၆၇

၁၉၅၆၃၅

၁၀၈၆၄၂၆