၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း           တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

၁၉၉၇-၉၈

၆၂၅

၆၄၀၀

၁၂၈၄၁

၃၉၀၀၀

၂၆၉၅

၄၅၄၀၀

၁၆၁၆၁

၁၉၉၈-၉၉

၁၇၀၀၀

၁၈၇၂၀

၂၀၀၀၀

၆၀၀၄၄

၁၅၀၀၀

၁၄၇၁၄

၅၂၀၀၀

၉၃၄၇၈

၁၉၉၉-၀၀

၁၂၇၅၀

၁၂၈၃၅

၁၅၇၅၀

၂၂၀၄၈

၁၁၂၅၀

၁၂၇၇၈

၃၉၇၅၀

၄၇၆၆၁

၂၀၀၀-၀၁

၁၇၀၀၀

၁၇၁၆၇

၂၁၀၀၀

၃၂၁၆၄

၁၅၀၀၀

၁၈၁၁၂

၅၃၀၀၀

၆၇၄၄၃

စီမံကိန်း အကြိုကာလ

၄၆၇၅၀

၄၉၃၄၇

၆၃၁၅၀

၁၂၇၀၉၇

၈၀၂၅၀

၄၈၂၉၉

၁၉၀၁၅၀

၂၂၄၇၄၃

၂၀၀၁-၀၂

၉၀၀၀

၉၉၀၅

၁၂၀၀၀

၂၅၈၂၆

၈၄၀၀

၈၅၈၇

၂၉၄၀၀

၄၄၃၁၈

၂၀၀၂-၀၃

၉၀၀၀

၉၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၃၅၉၁

၈၄၀၀

၉၄၆၂

၂၉၄၀၀

၃၂၀၅၃

၂၀၀၃-၀၄

၉၀၀၀

၉၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၁၆၉၄

၈၄၀၀

၈၄၅၃

၂၉၄၀၀

၂၉၁၄၇

၂၀၀၄-၀၅

၉၀၀၀

၉၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၂၀၅၅

၈၄၀၀

၈၆၅၉

၂၉၄၀၀

၂၉၇၁၄

၂၀၀၅-၀၆

၉၀၀၀

၉၀၀၀

၁၃၄၀၀

၁၃၄၁၈

၈၄၀၀

၈၅၀၀

၃၀၈၀၀

၃၀၉၁၈

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၄၅၀၀၀

၄၅၉၀၅

၆၁၄၀၀

၇၆၅၈၄

၄၂၀၀၀

၄၃၆၆၁

၁၄၈၄၀၀

၁၆၆၁၅၀

၁၀

၂၀၀၆-၀၇

၁၈၀၀

၁၈၀၀

၇၀၆၀

၇၆၃၈

၂၂၆၃

၂၆၁၆

၁၁၁၂၃

၁၂၀၅၄

၁၁

၂၀၀၇-၀၈

၁၈၀၀

၁၈၀၀

၇၀၇၀

၇၃၁၀

၂၂၆၃

၂၇၃၄

၁၁၁၃၃

၁၁၈၄၄

၁၂

၂၀၀၈-၀၉

၁၈၀၀

၁၈၀၀

၈၂၈၀

၈၄၉၅

၂၂၆၃

၂၄၄၁

၁၂၃၄၃

၁၂၇၃၆

၁၃

၂၀၀၉-၁၀

၁၈၀၀

၃၆၀၀

၃၂၁၅

၆၂၈၁

၁၆၈၃

၃၄၁၈

၆၆၉၈

၁၃၂၉၉

၁၄

၂၀၁၀-၁၁

၁၈၀၀

၂၉၉၄

၃၂၁၅

၃၂၁၅

၁၆၈၆

၁၆၈၆

၆၇၀၁

၇၈၉၅

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၉၀၀၀

၁၁၉၉၄

၂၈၈၄၀

၃၂၉၃၉

၁၀၁၅၈

၁၂၈၉၅

၄၇၉၉၈

၅၇၈၂၈

၁၅

၂၀၁၁-၁၂

၂၀၀၀

၃၂၅၉

၃၅၀၀

၃၅၀၀

၁၈၀၀

၂၆၆၀

၇၃၀၀

၉၄၁၉

၁၆

၂၀၁၂-၁၃

၂၀၀၀

၃၅၅၄

၃၅၀၀

၃၆၁၅

၁၈၀၀

၁၉၁၀၁

၇၃၀၀

၂၆၂၇၀

၁၇

၂၀၁၃-၁၄

၂၆၈၀

၃၆၂၁

၃၄၈၀

၄၅၇၅

၂၅၂၀

၃၁၆၅

၈၆၈၀

၁၁၃၆၁

၁၈

၂၀၁၄-၁၅

၂၇၀၅

၂၇၉၅

၃၉၃၅

၃၉၈၅

၂၅၃၅

၂၇၀၅

၉၁၇၅

၉၄၈၅

၁၉

၂၀၁၅-၁၆

၅၀၄၅

၅၁၅၅

၅၉၇၀

၆၀၈၃

၄၃၅၀

၄၄၄၀

၁၅၃၆၅

၁၅၆၇၈

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၁၄၄၃၀

၁၈၃၈၄

၂၀၃၈၅

၂၁၇၅၈

၁၃၀၀၅

၃၂၀၇၁

၄၇၈၂၀

၇၂၂၁၃

၂၀

၂၀၁၆-၁၇

၈၂၉၉

၈၃၀၅

၁၀၀၀၁

၁၀၀၀၁

၇၁၈၃

၇၁၉၃

၂၅၄၈၃

၂၅၄၉၉

၂၁

၂၀၁၇-၁၈

၁၁၂၈၀

၁၁၁၇၄

၁၃၆၈၀

၁၃၇၉၁

၁၀၀၈၀

၉၈၀၆

၃၅၀၄၀

၃၄၇၇၁

စတုတ္ထငါးနှစ်၏ ဒုတိယနှစ်ထိ

၁၉၅၇၉

၁၉၄၇၉

၂၃၆၈၁

၂၃၇၉၂

၁၇၂၆၃

၁၆၉၉၉

၆၀၅၂၃

၆၀၂၇၀

 

စုစုပေါင်း

၁၃၄၇၅၉

၁၄၅၁၀၉

၁၉၇၄၅၆

၂၈၂၁၇၀

၁၆၂၆၇၆

၁၅၃၉၂၅

၄၉၄၈၉၁

၅၈၁၂၀၄