၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈ ခုနှစ်(၆)လဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (လုံး)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၉၈

၆၂၅

၁၂၈၄၁

၂၆၉၅

၁၆၁၆၁

၁၉၉၈-၉၉

၁၈၇၂၀

၆၀၀၄၄

၁၄၇၁၄

၉၃၄၇၈

၁၉၉၉-၀၀

၁၂၈၃၅

၂၂၀၄၈

၁၂၇၇၈

၄၇၆၆၁

၂၀၀၀-၀၁

၁၇၁၆၇

၃၂၁၆၄

၁၈၁၁၂

၆၇၄၄၃

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၄၉၃၄၇

၁၂၇၀၉၇

၄၈၂၉၉

၂၂၄၇၄၃

၂၀၀၁-၀၂

၉၉၀၅

၂၅၈၂၆

၈၅၈၇

၄၄၃၁၈

၂၀၀၂-၀၃

၉၀၀၀

၁၃၅၉၁

၉၄၆၂

၃၂၀၅၃

၂၀၀၃-၀၄

၉၀၀၀

၁၁၆၉၄

၈၄၅၃

၂၉၁၄၇

၂၀၀၄-၀၅

၉၀၀၀

၁၂၀၅၅

၈၆၅၉

၂၉၇၁၄

၂၀၀၅-၀၆

၉၀၀၀

၁၃၄၁၈

၈၅၀၀

၃၀၉၁၈

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၄၅၉၀၅

၇၆၅၈၄

၄၃၆၆၁

၁၆၆၁၅၀

၁၀

၂၀၀၆-၀၇

၁၈၀၀

၇၆၃၈

၂၆၁၆

၁၂၀၅၄

၁၁

၂၀၀၇-၀၈

၁၈၀၀

၇၃၁၀

၂၇၃၄

၁၁၈၄၄

၁၂

၂၀၀၈-၀၉

၁၈၀၀

၈၄၉၅

၂၄၄၁

၁၂၇၃၆

၁၃

၂၀၀၉-၁၀

၃၆၀၀

၆၂၈၁

၃၄၁၈

၁၃၂၉၉

၁၄

၂၀၁၀-၁၁

၂၉၉၄

၃၂၁၅

၁၆၈၆

၇၈၉၅

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၁၁၉၉၄

၃၂၉၃၉

၁၂၈၉၅

၅၇၈၂၈

၁၅

၂၀၁၁-၁၂

၃၂၅၉

၃၅၀၀

၂၆၆၀

၉၄၁၉

၁၆

၂၀၁၂-၁၃

၃၅၅၄

၃၆၁၅

၁၉၁၀၁

၂၆၂၇၀

၁၇

၂၀၁၃-၁၄

၃၆၂၁

၄၅၇၅

၃၁၆၅

၁၁၃၆၁

၁၈

၂၀၁၄-၁၅

၂၇၉၅

၃၉၈၅

၂၇၀၅

၉၄၈၅

၁၉

၂၀၁၅-၁၆

၅၁၅၅

၆၀၈၃

၄၄၄၀

၁၅၆၇၈

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၁၈၃၈၄

၂၁၇၅၈

၃၂၀၇၁

၇၂၂၁၃

၂၀

၂၀၁၆-၁၇

၈၃၀၅

၁၀၀၀၁

၇၁၉၃

၂၅၄၉၉

၂၁

၂၀၁၇-၁၈

၁၁၁၇၄

၁၃၇၉၁

၉၈၀၆

၃၄၇၇၁

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

၄၁၆၀

၅၀၁၂

၃၈၁၅

၁၂၉၈၇

စတုတ္ထငါးနှစ်၏တတိယနှစ်ထိ

၂၃၆၃၉

၂၈၈၀၄

၂၀၈၁၄

၇၃၂၅၇

 

စုစုပေါင်း

၁၄၉၂၆၉

၂၈၇၁၈၂

၁၅၇၇၄၀

၅၉၄၁၉၁

မှတ်ချက်။               တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၁၉၉၇-၁၉၉၈ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ ဖြန့်ဖြူးဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို        ( ၁၁၀၅၉) လုံးအား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။