၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိသစ်တောလွှဲ/ပယ်ဖျက်နှုတ်ပြီး လက်ရှိစိမ်း/စို ထိန်းစာရင်း (ဧက) (၃၁-၃-၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ

စဉ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား

စစ်ကိုင်း         တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး

တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး      တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

ကျေးရွာသုံး

၁၅၀၇၅.၇၀

၄၈၇၄၁.၅၀

၁၉၈၁၁.၄၉

၈၃၆၂၈.၆၉

ရေဝေရေလဲ

၉၇၇၀.၀၀

၆၀၉၈၇

၂၈၃၉၂.၉၅

၉၉၁၄၉.၉၅

တောင်တန်း

၈၁၅၀.၀၀

၁၅၈၃၃

၇၁၆၉.၅၃

၃၁၁၅၂.၅၃

သုတေသန

၁၀၃.၇၅

၁၄၈.၀၀

၁၂၁.၀၀

၃၇၂.၇၅

အခြား

၁၅၃၄၂.၃၁

၁၈၀၈၁.၄၉

၉၇၉၃.၁၉

၄၄၀၉၁.၉၉

 

စုစုပေါင်း

၄၈၄၄၁.၇၆

၁၄၃၇၉၀.၉၉

၆၅၂၈၈.၁၆

၂၅၇၅၂၀.၉၁