၁၉၉၇-၁၉၉၈မှ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်တောလွှဲပြီးစာရင်းနှင့် ပယ်ဖျက်စာရင်း ချုပ်(ဧက)

စဉ်

စိုက်ခင်း       အမျိုးအစား

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး

မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

သစ် တောလွှဲ

ပယ်ဖျက်

ကျေးရွာသုံး

၁၃၇၄၀

၈၅၉၄.၃

၂၈၄၂၅

၂၂၅၇၈.၉၇

၁၃၀၇၀

၉၉၇၇.၆၈

၅၅၂၃၅

၄၁၁၅၀.၉၅

ရေဝေရေလဲ

-

-

-

၅၀၀.

၈၀

၂၅၄၇.၀၅

၈၀

၃၀၄၇.၀၅

တောင်တန်း

-

-

-

-

-

၄၂၀.၄၇

၄၂၀.၄၇

သုတေသန

-

-

-

၂.

-

၉.

၁၁.

အခြား

-

၄၅၇.၆၉

-

၁၄၈.၅၁

-

၃၀၆.၈၁

၉၁၃.၀၁

စုစုပေါင်း

၁၃၇၄၀

၉၀၅၂

၂၈၄၂၅

၂၃၂၂၉

၁၃၁၅၀

၁၃၂၆၁

၅၅၃၁၅

၄၅၅၄၂

လွဲ/ပယ်စုစုပေါင်း

၂၂၇၉၁.၉၉

၅၁၆၅၄.၄၈

၂၆၄၁၁.၀၁

၁၀၀၈၅၇.၄၈