၁၉၉၇-၁၉၉၈မှ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တည်ထောင်ခဲ့သော တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် စိုက်ခင်းအမျိုးအစားများစာရင်း(ဧက)

စဉ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား

တိုင်းဒေသကြီး

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

ကျေးရွာသုံး

၃၇၄၁၀

၉၉၇၄၅.၄၇

၄၂၈၅၉.၁၇

၁၈၀၀၁၄.၆၄

ရေဝေရေလဲ

၉၇၇၀

၆၁၄၈၇

၃၁၀၂၀.၀၀

၁၀၂၂၇၇.

တောင်တန်း

၈၁၅၀

၁၅၈၃၃

၇၅၉၀.၀၀

၃၁၅၇၃.

သုတေသန

၁၀၃.၇၅

၁၅၀.၀၀

၁၃၀.၀၀

၃၈၃.၇၅

အခြား

၁၅၈၀၀

၁၈၂၃၀

၁၀၁၀၀

၄၄၁၃၀.

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၇၁၂၃၃.၇၅

၁၉၅၄၄၅.၄၇

၉၁၆၉၉.၁၇

၃၅၈၃၇၈.၃၉