၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် တည်ထောင်ပြီးစိုက်ခင်းစာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သု တေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၃၇၇၀

-

-

-

-

၃၇၇၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၄၅၄၀

၄၄၇၀

၆၀၀

၄၂

၁၇၈၀

၁၁၄၃၂

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၃၃၄၇

၅၉၃၀

၇၀၀

၃၈

၁၆၇၅

၁၁၆၉၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၃၃၁၀

၅၉၃၀

၈၃၀

၅၀

၁၅၃၅

၁၁၆၅၅

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၁၄၉၆၇

၁၆၃၃၀

၂၁၃၀

၁၃၀

၄၉၉၀

၃၈၅၄၇

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၂၄၉၀

၂၆၂၀

၁၂၇၀

-

၆၂၀

၇၀၀၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၂၄၀၀

၃၅၅၀

၃၅၀

-

၁၇၅

၆၄၇၅

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၂၄၂၄.၂၁

၂၁၂၀

၁၀၀

-

၄၆၀

၅၁၀၄

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၉၆၀

၁၅၄၀

၁၀၀

-

၁၀၀

၂၇၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၂၆၃၆.၁

၁၀၃၅

၁၀၀

-

၂၄၀

၄၀၁၁

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၁၀၉၁၀

၁၀၈၆၅

၁၉၂၀

-

၁၅၉၅

၂၅၂၉၀.၃၁

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၂၄၁၇.၁၇

၇၂၅

၃၀၀

-

၄၇၅

၃၉၁၇.၁၇

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၁၄၄၁.၀၄

၂၀၀

၃၁၅

-

၄၈၅

၂၄၄၁.၀၄

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၀၆၅

၃၅၀

၃၅၀

-

၅၈၀

၂၃၄၅.၀၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၃၅၀

၅၇၅

၃၅၀

-

၅၅၀

၃၈၂၅.၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၃၀၁၅.၆၅

၆၇၅

၃၅၀

-

-

၄၀၄၀.၆၅

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၁၀၂၈၈.၈၆

၂၅၂၅.

၁၆၆၅.

-

၂၀၉၀.

၁၆၅၆၈.၈၆

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၃၀၀

၂၀၀

၂၅၀

-

၄၇၅

၂၂၂၅

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၈၅၀

၁၇၅

၁၅၀

-

၂၅၀

၁၄၂၅

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၀၀၀

၁၂၅

၂၇၅

-

၃၀၀

၁၇၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၈၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၁၄၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၄၉၃

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၂၀၉၃

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၅၄၄၃

၉၀၀

၁၂၇၅

-

၁၂၂၅

၈၈၄၃

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၈၀၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၁၄၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄၅၀

၂၀၀

၃၀၀

-

၁၀၀

၁၀၅၀

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏ဒုနှစ်ထိ

၁၂၅၀

၄၀၀

၆၀၀

-

၂၀၀

၂၄၅၀

စုစုပေါင်း

၄၂၈၅၉.၁၇

၃၁၀၂၀.

၇၅၉၀.

၁၃၀.

၁၀၁၀၀.

၉၁၆၉၉.၁၇