၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် တည်ထောင်ပြီးစိုက်ခင်းစာရင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သု တေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၁၁၆၅၅

-

-

-

-

၁၁၆၅၅

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၈၁၀၀

၂၁၅၀

၁၇၀၀

၄၀

၁၉၅၀

၁၃၉၄၀

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၆၇၀၀

၃၇၅၀

၁၅၀၀

၄၀

၁၄၁၀

၁၃၄၀၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၇၃၅၀

၅၂၅၀

၁၅၀၀

၅၀

၁၅၀၀

၁၅၆၅၀

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၃၃၈၀၅

၁၁၁၅၀

၄၇၀၀

၁၃၀

၄၈၆၀

၅၄၆၄၅

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၈၈၇၅

၃၂၀၀

၁၄၂၅

၁၀

၁၁၀၀

၁၄၆၁၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၅၂၀၀

၄၉၀၀

၄၀၀

-

၁၅၀၀

၁၂၀၀၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၄၁၇၀

၅၃၀၀

၄၀၀

-

၁၀၀၀

၁၀၈၇၀

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၂၄၆၅

၇၃၂၅

၄၀၀

-

၁၃၁၀

၁၁၅၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၅၇၉၇

၂၉၅၀

၈၈၃

၁၀

၁၃၆၀

၁၁၀၀၀

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၂၆၅၀၇

၂၃၆၇၅

၃၅၀၈

၂၀

၆၂၇၀

၅၉၉၈၀

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၆၀၆၀

၃၃၀၀

၈၀၀

-

၈၉၀

၁၁၀၅၀

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၄၈၈၅

၄၁၅၀

၈၀၀

-

၈၉၀

၁၀၇၂၅

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၆၆၀၀

၄၂၅၀

၈၀၀

-

၁၅၀၀

၁၃၁၅၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၆၆၀၀

၄၅၀၀

၈၀၀

-

၁၅၀၀

၁၃၄၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၃၈၅၀

၄၄၀၇

၈၀၀

-

-

၉၀၅၇

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၂၇၉၉၅

၂၀၆၀၇

၄၀၀၀

-

၄၇၈၀

၅၇၃၈၂

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၆၀၀

၂၄၀၀

၇၀၀

-

၈၀၀

၆၅၀၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၉၀၀

၁၂၅၀

၅၅၀

-

၄၀၀

၄၁၀၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၆၀၀

၇၂၅

၇၇၅

-

၄၀၀

၃၅၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၅၀၀

၃၂၀

၅၀၀

-

၁၈၀

၂၅၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၅၀၀

၅၂၀

၃၀၀

-

၁၈၀

၂၅၀၀

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၉၁၀၀

၅၂၁၅

၂၈၂၅

-

၁၉၆၀

၁၉၁၀၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၅၀၀

၅၂၀

၃၀၀

-

၁၈၀

၂၅၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၈၃၈.၄၇

၃၂၀

၅၀၀

-

၁၈၀

၁၈၃၈.၄၇

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏ဒုနှစ်ထိ

၂၃၃၈.၄၇

၈၄၀

၈၀၀

-

၃၆၀

၄၃၃၈.၄၇

စုစုပေါင်း

၉၉၇၄၅.၄၇

၆၁၄၈၇

၁၅၈၃၃

၁၅၀

၁၈၂၃၀

၁၉၅၄၄၅.၄၇