၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း များ၏ လျာထားချက်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း များ၏ လျာထားချက်    

 

စိမ်း/စိုချုပ်

 

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

စုစုပေါင်း

ကွက်လပ် ဖြည့်
စိုက်ပျိုးခြင်း

တစ်အုပ်

တစ်မ
စိုက်ပျိုးခြင်း

ကွန်တို ဘောင်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

ဖြည့် စွက်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

သဘာဝ တောထိန်း
ဧရိယာ
ကွက်လပ် ဖြည့်
 စိုက်ပျိုးခြင်း

စစ်ကိုင်း

၁၀၀၀၀

၁၅၀၀၀

-

-

၂၅၁၂၅

၅၀၁၂၅

မကွေး

၁၃၅၀၀

၁၉၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၇၇၄၂၅

၁၂၄၄၂၅

မန္တလေး

၃၀၀၀၀

-

-

-

၆၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၅၃၅၀၀

၃၄၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၁၆၄၁၇၅

၂၆၆၁၇၅

 

မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးသည့်စာရင်း                                   (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုး(ပင်)

လျာ

ပြီး

‌ရွှေဘို/ခင်ဦး

၃/၂၀၁၉

အမှတ်(၃)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

၁၀၀၀

ရွှေဘို/ ဝက်လက်

၂/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်း - ရွှေဘို ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း ဘုရား လေး ကုန်းလမ်းဆုံဘေးမဲ့ ကာကွယ် တော (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၅၀၀

ရွှေဘို/ ရေဦး

၂/၂၀၁၉

ငါးပယ်ကျေးရွာအဝင် ပလပ်မြေ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၅၀၀

ရွှေဘို/ ဒီပဲယင်း

၂/၂၀၁၉

ဆည်တော-သစ်ရာအိုက်ကြား အပတော (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

၁၀၀၀

‌ရွှေဘို/

ကန့်ဘလူ

၃/၂၀၁၉

စံပါယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂၇မှ ၃၁) ထိ(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၁၂၅

၁၀၁၂၅

မုံရွာ/မုံရွာ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)
ဧကအတွင်း(အပင်ကြီး ၁၀၀) (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

မုံရွာ/မုံရွာ

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)
ဧကအတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ
ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

၅၀၀၀

မုံရွာ/ချောင်းဦး

၂/၂၀၁၉

‌ကျောက်က္ကာ-ရွှေမြင်တင် အဆိုပြု ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အတွင်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

၅၀၀၀

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

၂/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင် ဘေးမဲ့ကာကွယ် တော(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

၃/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့ ကာကွယ် တော

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၁

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

၄/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့ ကာကွယ်တော

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၂

စစ်ကိုင်း/မြင်းမူ

၂/၂၀၁၉

နတ်ကန်ကွင်းဒေသ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၃

စစ်ကိုင်း/မြောင်

၁/၂၀၁၉

ဆင်ဂေါင်းတောင်(အပင်ကြီး၅၀) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၇၀၀၀

၇၀၀၀

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း(၁၃)ကွက်

၅၀၁၂၅

၅၀၁၂၅

ပခုက္ကူ/ပေါက်

၃/၂၀၁၉

တက်မတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၂၀၀၀

ပခုက္ကူ/ပေါက်

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၆၊၂၀၁၇(ရေဖြူကြိုးပြင်ကာကွယ်တော)
၂၀၁၄၊၂၀၁၅(တက်မတောင်သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၇၅၀၀

ပခုက္ကူ/ရေစကြို

၃/၂၀၁၉

ရှင်မတောင်ကြိုးဝိုင်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၂၀၀၀

‌ပခုက္ကူ/ရေစကြို

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်တောင်ဦးပြုံးသဘာဝတော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း(သဘာဝတော ထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၁၀၀၀

၁၅၀၀

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

၂/၂၀၁၉

ဘူတာကုန်းနှင့်ပေါက်ကံမျှော်ကုန်း
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

၃/၂၀၁၉

တန့်ကြည်တောင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွန်တို)

၁၂၅

၁၂၅

မကွေး/ချောက်

၁/၂၀၁၉

ရွှေပုံတောင်၊ဂဲကြီးကုန်း(၉၅၀)ဧကအတွင်း
(ဖြည့်စွက်)

၁၃၅၀၀

၁၃၅၀၀

မကွေး/ချောက်

၂/၂၀၁၉

ရွှေပုံတောင်၊ ပင်မနှင့် အတွင်းစည်း(၄၀၀)ပင် နှင့်  ဂဲကြီးကုန်း(၁၀၀)ပင် (အပင်ကြီး) (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀

၅၀၀

မကွေး/ချောက်

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်ပုပ္ပကန်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း (သဘာဝတောထိန်း

ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၃၂၀၀

၁၀

မကွေး/ ရေနံချောင်း

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်စပါးမျှော်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၇၀

၂၄၇၀

၁၁

မကွေး/ နတ်မောက်

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက၊

မြင့်တဲကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၀)အတွင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၉၃၀

၃၉၃၀

၁၂

မကွေး/မြို့သစ်

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်သဘာဝတောအတွင်း
 စည်သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၆၊၃၇၊၂၇)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၃၂၀၀

၁၃

မကွေး/
တောင်တွင်းကြီး

၃/၂၀၁၉

ဗိဿနိုးကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအတွင်း (ကွက်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၄

မကွေး/
တောင်တွင်းကြီး

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ် သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက

(ကင်းပွန်တောင်ကြိုးဝိုင်း)အကွက်အမှတ်၄၉၊၅၀၊၅၁၊ ၅၂(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၃၂၀၀

၁၅

မကွေး/မကွေး

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်ဂွေးကုန်း(အောင်မြင်ကုန်း)(၁၀၀၀)ဧက (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၆

မင်းဘူး/စလင်း

၂/၂၀၁၉

အင်ကြင်းပင်လှကျေးရွာ(န) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၁၇

မင်းဘူး/စလင်း

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ် ဖြည့်)

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၈

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

၃/၂၀၁၉

ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ(တစ်အုပ်တ်မ)

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၉

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၇၀၀၀

၂၀

မင်းဘူး/မင်းဘူး

၂/၂၀၁၉

ဇီးအိုင်ကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၂၁

မင်းဘူး/မင်းဘူး

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက် လပ်ဖြည့်)

၅၅၀၀

၅၅၀၀

၂၂

မင်းဘူး/ငဖဲ

၃/၂၀၁၉

မြစ်ဖျားကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၃

သရက်/မင်းလှ

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၇ ခုနှစ်ရှမ်းတပ်ကြီး သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း အကွက်အမှတ်(၁၆) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၂၄

သရက်/ မင်းလှ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈ရှမ်းတပ်ကြီးသဘာဝတော ထိန်း (၁၀၀၀) ဧက အတွင်း အကွက်အမှတ်(၁၆)တွင်း (သဘာဝတော ထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၆၀

၄၁၆၀

၂၅

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

၂/၂၀၁၉

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း ကိုးပင်-သာဂရ လမ်းမိုင်တိုင်(၈၉/၁) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၂၆

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

၃/၂၀၁၉

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်းကိုးပင်-သဂရလမ်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၈၅

၄၁၈၅

၂၇

သရက်/ သရက်

၂/၂၀၁၉

သရက်-မင်းတုန်းကားလမ်း(၁၁/၇ မိုင်မှ (၂) ဖာလုံအကွာ မန်းကျည်းပင်ပုရွာနှင့် ရွှေပန်းကိုင်း  ရွာသွား လမ်းယာဘက်) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၂၈

သရက်/ သရက်

၃/၂၀၁၉

သရက်-ကံမလမ်းမိုင်တိုင် ၇/၀မှ၈/၅အထိ လမ်းညာဘက်(၂၀၁၇ခုနှစ်စက်တောင် သဘာ ဝတော ၁၀၀၀ဧက အတွင်း)(သဘာဝတော ထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၂၃၀

၄၂၃၀

၂၉

သရက်/ မင်းတုန်း

၃/၂၀၁၉

ကြိုးပြင်ခုတ်ကွက် အမှတ်(၄၀) မြုံးဝကျေးရွာ သွားလမ်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၃၃၅

၁၃၃၅

၃၀

သရက်/ မင်းတုန်း

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဒုနှစ်)မှန်သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧကအတွင်း

၂၉၁၆

၂၉၁၆

၃၁

သရက်/ မင်းတုန်း

၅/၂၀၁၉

ပန်းညိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအကွက် အမှတ်(၂)

၁၃၀၉

၁၃၀၉

၃၂

သရက်/ ကံမ

၂/၂၀၁၉

ဂျွန်းတောင်ကျေးရွာ ရွှေမုဌော ဘုရားကုန်း

 (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၄၀

၁၀၄၀

၃၃

သရက်/ကံမ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကုန်းစုချောင်း သဘာဝတော (၂၀၀၀)ဧက အကွက်အမှတ် (၈၊၁၀)အတွင်း (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၂၅

၄၁၂၅

 

မကွေးတိုင်း ဒေကြီးပေါင်း

(၃၃) ကွက်

၁၂၄၄၂၅

၁၁၂၄၂၅

               

 

မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးသည့်စာရင်း

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း

အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုး
(ပင်)

လျာ

ပြီး

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

၃/၂၀၁၉

မင်းမွေးတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

၄၅၀၀

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

၄/၂၀၁၉

ရဒါန်းချောင်းစုံ(မ)ကြိုးဝိုင်းဓါတ်တော် တောင် (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၈၄၇၁

၈၄၇၁

‌ကျောက်ဆည်/
မြစ်သား

၃/၂၀၁၉

‌ရွှေမင်းဝံတောင်တန်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

၄၅၀၀

‌ကျောက်ဆည်/
မြစ်သား

၄/၂၀၁၉

ပြက္ခယွေကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၄၉၊၅၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၈၆၄

၃၈၆၄

‌ကျောက်ဆည်/
တံတားဦး

၃/၂၀၁၉

‌ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

၅၀၀၀

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၃/၂၀၁၉

ကံကြီးကုန်းတောင်(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၃၀၀၀

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၄/၂၀၁၉

ပြာပုံကျေးရွာ(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၇၅၀

၂၇၅၀

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၅/၂၀၁၉

ပိုက်လှမ်းတောင်(အပင်ကြီး၂၅၀ ပင်)

၂၅၀

၂၅၀

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၆/၂၀၁၉

‌မြေသင်းတွင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၆၁၉၀

၆၁၉၀

၁၀

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၅ ခုနှစ်တောင်နီတောင် သဘာဝ တော ထိန်း(၁၀၀၀)ဧကအတွင်း(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၆၀၀၀

၆၀၀၀

၁၁

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

၃/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၂

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၂/၂၀၁၉

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၇၀၀၀

၁၃

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၃/၂၀၁၉

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၇၀၀၀

၁၄

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၄/၂၀၁၉

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၃၀၊၃၅၊၃၆၊ ၃၈၊၃၉၊၅၁) (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၀၀

၂၄၀၀

၁၅

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၅/၂၀၁၉

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်
(၄၀၊၄၂၊၄၈၊၄၉၊၅၀) (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၁၆

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

၅/၂၀၁၉

ကုက္ကဲတောင်ကာကွယ်တော
 (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၅၆၂၅

၁၇

မြင်းခြံ/နွားထိုးကြီး

၃/၂၀၁၉

တောင်ဖီလာကြိုးဝိုင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၅၆၂၅

၁၈

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၄/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၃၀၀၀

၃၀၀

၁၉

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၅/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(သဘာဝတော

ထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၅၆၂၅

၂၀

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၆/၂၀၁၉

‌တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း(၂၀၁၇ခုနှစ်တော ထိန်း)(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၂၁

မြင်းခြံ/ငါန်းဇွန်

၄/၂၀၁၉

‌ရွှေတောင်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
 (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၅၆၂၅

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၂၁)ကွက်

၉၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

 

စိမ်း/စို ပေါင်း

(၆၇)ကွက်

၂၆၆၁၇၅

၂၆၆၁၇၅