လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၀-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ရ )

ရေကန်ငယ်   

  တူးဖော်ခြင်း

(ကန်)

ကျောက်စီနုန်းထိန်း

တမံငယ်ပြုလုပ်ခြင်း

(ခု)

မြေအောက်ရေ

(အဝီစိတွင်း)

တူးဖော်ခြင်း

(တွင်း)

မိုးရေစုကန်

တည်ဆောက်ခြင်း

(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

စစ်ကိုင်း

၃၅

၃၅

မကွေး

၅၂

၅၂

မန္တလေး

၃၅

၃၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၂၁

၂၁

၁၂၂

၁၂၂

၁၂

၁၂

 

 

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ရ )

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်

တည်ဆောက်ခြင်း

(ခု)

တိမ်ကောရေကန်များ

ပြုပြင်ခြင်း

(ကန်)

ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ့

မိုးရေခံကွန်ကရစ်ကန်

ပြုလုပ်ခြင်း

(ခု)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

စစ်ကိုင်း

၂၀၀

၂၀၀

မကွေး

၂၀၀

၂၀၀

မန္တလေး

၂၀၀

၂၀၀

စိမ်း/စိုချုပ်

၆၀၀

၆၀၀