၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (တတိယနှစ်)သဘာဝတောကျန်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသည့် လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

လုပ်ငန်းအမည်

စစ်ကိုင်းတိုင်း​​

ဒေသကြီး

မကွေးတိုင်း​

ဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်း

ဒေသကြီး

စုစုပေါင်း

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း (ဧက)

၉၀၀၀

၉၀၀၀

၂၀၀၀၀

၂၀၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၂၀၀၀

၄၁၀၀၀

၄၁၀၀၀

စခန်းချခြင်း (လုံး) (ပြင်ဆင်ခြင်း)

၂၇

၂၇

၆၀

၆၀

၃၆

၃၆

၁၂၃

၁၂၃

အစောင့်ငှားရမ်းခြင်း (ဦးရေ)

၁၈

၁၈

၄၀

၄၀

၂၄

၂၄

၈၂

၈၂

ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း

(ဧက)

၉၀၀

၉၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၂၀၀

၁၂၀၀

၄၁၀၀

၄၁၀၀

တောထိန်းနယ်   နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း (မိုင်)(အဟောင်း)

၄၅

၄၅

၁၀၀

၁၀၀

၆၀

၆၀

၂၀၅

၂၀၅