မြို့နယ်အလိုက် စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး                                            

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ပျိုးခြင်း(ဧက)

လျာထား

ပြီးစီး

ရွှေဘို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၄၅

၄၅

ခင်ဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

ဝက်လက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

ကန့်ဘလူ

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၄၀

၄၀

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

ရေဦး

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၈၀

၈၀

တန့်ဆည်

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၈၀

၈၀

ဒီပဲယင်း

အခြား

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၉-ကွက်

၄၁၀

၄၁၀

မုံရွာ

တောင်တန်း

၁/၂၀၁၉

၁၀၀

၁၀၀

 

 

အခြား

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

ချောင်းဦး

တောင်တန်း

၁/၂၀၁၉

၁၀၀

၁၀၀

၁၀

ဘုတလင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၆၀

၆၀

၁၁

အရာတော်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၄၀

၄၀

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

၅-ကွက်

၃၂၅

၃၂၅

၁၂

ဆားလင်းကြီး

အခြား

၁/၂၀၁၉

၂၀

၂၀

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

၁၃

ယင်းမာပင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၆၀

၆၀

၁၄

ပုလဲ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၅

၅၅

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

၄-ကွက်

၁၆၀

၁၆၀

၁၅

စစ်ကိုင်း

အခြား

၁/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

၁၆

မြင်းမူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၈၀

၈၀

၁၇

မြောင်

-

-

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

၂-ကွက်

၁၀၅

၁၀၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၀-ကွက်

၁၀၀၀

၁၀၀၀

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရွှေဘိုမြို့နယ်သည် ( ၂၉-၅-၂၀၁) ရက်နေ့ အစောဆုံးစိုက်ပျိုးပြီး ၊ ချောင်းဦး မြို့နယ်သည်( ၂- -၂၀၁) ရက်နေ့နောက်အကျဆုံးစိုက်ပျိုးပြီးပါသည်။

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး                 

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ပျိုးခြင်း(ဧက)

လျာထား

ပြီးစီး

ပေါက်

တောင်တန်း

၁/၂၀၁၉

၈၀

၈၀

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၁၉

၇၀

၇၀

မြိုင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

ရေစကြို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

အခြား

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

ပခုက္ကူ

တောင်တန်း

၁/၂၀၁၉

၁၅၀

၁၅၀

ဆိပ်ဖြူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

အခြား

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

၈-ကွက်

၅၀၀

၅၀၀

ချောက်

-

-

-

-

ရေနံချောင်း

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

 

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၁၉

၁၂၀

၁၂၀

နတ်မောက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

 

 

အခြား

၃/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

မြို့သစ်

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၁၃၀

၁၃၀

 

 

အခြား

၂/၂၀၁၉

၂၀

၂၀

၁၀

တောင်တွင်းကြီး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၂၀

၂၀

 

 

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

၁၁

မကွေး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၁၀-ကွက်

၅၀၀

၅၀၀

၁၂

စလင်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၁၇၀

၁၇၀

၁၃

ပွင့်ဖြူ

အခြား

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

 

အခြား

၂/၂၀၁၉

၂၀

၂၀

၁၄

မင်းဘူး

တောင်တန်း

၁/၂၀၁၉

၁၇၀

၁၇၀

၁၅

ငဖဲ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၈၀

၈၀

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

၆-ကွက်

၅၀၀

၅၀၀

၁၆

မင်းလှ

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၉၀

၉၀

၁၇

ဆင်ပေါင်ဝဲ

အခြား

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

၁၈

အောင်လံ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

၁၉

သရက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

၂၀

မင်းတုန်း

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

 

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၁၉

၄၀

၄၀

၂၁

ကံမ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

၇-ကွက်

၃၀၀

၃၀၀

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၁-ကွက်

၁၈၀၀

၁၈၀၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မကွေးမြို့နယ်သည် ( --၂၀၁) ရက်နေ့ အစောဆုံးစိုက်ပျိုးပြီး ၊ စလင်း မြို့နယ်သည်( - -၂၀၁) ရက်နေ့နောက်အကျဆုံးစိုက်ပျိုးပြီးပါသည်။

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး           

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ပျိုးခြင်း(ဧက)

လျာထား

ပြီးစီး

ကျောက်ဆည်

အခြား

၁/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

မြစ်သား

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၁၉

၄၀

၄၀

တံတားဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

တောင်တန်း

၂/၂၀၁၉

၃၅

၃၅

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

၆-ကွက်

၂၂၅

၂၂၅

မြင်းခြံ

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၈၀

၈၀

 

 

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၁၉

၂၀

၂၀

 

 

ကျေးရွာသုံး

၃/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

 

 

တောင်တန်း

၄/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

တောင်သာ

တောင်တန်း

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၁၉

၄၅

၄၅

 

 

တောင်တန်း

၃/၂၀၁၉

၄၀

၄၀

ငါန်းဇွန်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၂၀

၂၀

 

 

အခြား

၂/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

 

 

တောင်တန်း

၃/၂၀၁၉

၃၀

၃၀

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၁၂-ကွက်

၄၂၅

၄၂၅

ညောင်ဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

တောင်တန်း

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

၃-ကွက်

၁၅၀

၁၅၀

၁၀

မိတ္ထီလာ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

 

 

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

ကျေးရွာသုံး

၃/၂၀၁၉

၂၅

၂၅

၁၁

သာစည်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၁၁၀

၁၁၀

၁၂

ဝမ်းတွင်း

-

-

-

-

၁၃

မလှိုင်

-

-

-

-

 

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

၄-ကွက်

၂၁၀

၂၁၀

၁၄

ရမည်းသင်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

 

 

အခြား

၂/၂၀၁၉

၅၀

၅၀

၁၅

ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၁၉

၉၀

၉၀

 

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

၃-ကွက်

၁၉၀

၁၉၀

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၈-ကွက်

၁၂၀၀

၁၂၀၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၇၉-ကွက်

၄၀၀၀

၄၀၀၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တံတားဦးမြို့နယ်သည် ( ၁၈--၂၀၁) ရက်နေ့ အစောဆုံးစိုက်ပျိုးပြီး ၊ တောင်သာမြို့နယ်သည်( ၁၂- -၂၀၁) ရက်နေ့နောက်အကျဆုံးစိုက်ပျိုးပြီးပါသည်။