၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်၊(၂၀၁၉ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင်တည်ထောင်စိုက်ပျိုးမည့် စိုက်ခင်း များ၏မြေအသုံးချမှု အခြေအနေ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိုက်ခင်းတည်ထောင်သည့်မြေအသုံးချမှု (ဧက)

သစ်တောနယ်မြေ

အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲ ခွင့်ရှိသောမြေ

စုစု ပေါင်း

ကြိုးဝိုင်း

ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

၃၁၀

၂၇၀

၅၈၀

၄၂၀

၁၀၀၀

မကွေး

၄၀၅

၅၉၀

၉၉၅

၈၀၅

၁၈၀၀

မန္တလေး

၄၅၅

၁၀၀

၅၅၅

၆၄၅

၁၂၀၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၁၁၇၀

၉၆၀

၂၁၃၀

၁၈၇၀

၄၀၀၀

ရာခိုင်နှုန်း

၂၉.၂၅%

၂၄%

၅၃.၂၅%

၄၆.၇၅%

၁၀၀%