၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်(၆)လအထိ စိုက်ခင်းအမျိုးအစား အလိုက်တည်ထောင်ပြီးစာရင်း(ဧက)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

ကျေးသုံး

ရေဝေ

တောင် တန်း

သုတေ

အခြား

စုစုပေါင်း

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၁၉၅၃၀.၀၀

-

-

-

-

၁၉၅၃၀.၀၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၁၇၂၈၀.၀၀

၈၄၂၀

၂၉၀၀

၁၂၇.၁၅

၄၉၀၀

၃၃၆၂၇.၁၅

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၁၃၂၅၇.၀၀

၁၃၂၀၀

၂၇၀၀

၁၂၃.၆၀

၄၁၆၀

၃၃၄၄၀.၆၀

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၁၄၅၃၅.၀၀

၁၃၁၅၀

၃၂၃၀

၁၃၀.၀၀

၄၆၀၅

၃၅၆၅၀.၀၀

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၆၄၆၀၂.၀၀

၃၄၇၇၀

၈၈၃၀

၃၈၀.၇၅

၁၃၆၆၅

၁၂၂၂၄၇.၇၅

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၁၄၀၉၅.၀၀

၆၂၂၀

၃၅၉၅

၁၅.၀၀

၂၈၈၅

၂၆၈၁၀.၀၀

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၉၉၂၀.၀၀

၁၀၄၀၀

၁၆၅၀

-

၂၈၃၀

၂၄၈၀၀.၀၀

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၈၅၁၄.၂၁

၉၀၂၀

၁၀၀၀

-

၂၇၆၅

၂၁၂၉၉.၂၁

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၄၈၉၀.၀၀

၁၀၄၆၅

၁၀၅၀

-

၂၆၁၀

၁၉၀၁၅.၀၀

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၉၆၉၈.၁၀

၅၈၁၅

၁၅၃၃

၁၀.၀၀

၂၉၆၀

၂၀၀၁၆.၁၀

ပထမ(၅)နှစ်ကာလ

၄၇၁၁၇.၃၁

၄၁၉၂၀

၈၈၂၈

၂၅.၀၀

၁၄၀၅၀

၁၁၁၉၄၀.၃၁

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၀၅၉၂.၁၇

၅၇၇၅

၁၄၀၀

-

၂၇၇၀

၂၀၅၃၇.၁၇

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၈၄၇၁.၀၄

၅၄၀၀

၁၄၁၅

-

၂၇၇၀

၁၈၀၅၆.၀၄

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၀၁၅၀.၀၀

၅၅၀၀

၁၄၅၀

-

၃၄၅၀

၂၀၅၅၀.၀၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၁၀၁၅၀.၀၀

၆၄၇၅

၁၄၅၀

-

၃၄၅၀

၂၁၅၂၅.၀၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၉၆၆၅.၆၅

၆၅၆၂

၁၄၅၀

-

-

၁၇၆၇၇.၆၅

ဒုတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၄၉၀၂၈.၈၆

၂၉၇၁၂

၇၁၆၅

-

၁၂၄၄၀

၉၈၃၄၅.၈၆

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၅၆၀၀.၀၀

၃၆၀၀

၁၀၀၀

-

၁၈၀၀

၁၂၀၀၀.၀၀

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၁၀၀.၀၀

၁၆၀၀

၉၀၀

-

၈၀၀

၇၄၀၀.၀၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၆၅၀.၀၀

၁၂၀၀

၁၃၀၀

-

၈၅၀

၇၀၀၀.၀၀

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၀၇၅.၀၀

၆၅၀

၁၀၀၀

-

၃၅၀

၅၀၇၅.၀၀

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၅၉၃.၀၀

၈၅၀

၈၀၀

-

၃၅၀

၅၅၉၃.၀၀

တတိယ(၅)နှစ်ကာလ

၂၀၀၁၈.၀၀

၇၉၀၀

၅၀၀၀

-

၄၁၀၅၀

၃၇၀၆၈.၀၀

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၉၀၀.၀၀

၈၅၀

၈၀၀

-

၃၅၀

၄၉၀၀.၀၀

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၈၈၈.၄၇

၆၅၀

၁၀၀၀

-

၃၅၀

၃၈၈၈.၄၇

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ်(၆)လ

၁၉၀၀.၀၀

၆၅၀

၁၀၀၀

-

၃၅၀

၃၉၀၀.၀၀

စတုတ္ထ(၅)နှစ်၏တနှစ်ထိ

၆၆၈၈.၄၇

၂၁၅၀

၂၈၀၀

-

၁၀၅၀

၁၂၆၈၈.၄၇

စုစုပေါင်း

၁၈၇၄၅၄.၆၄

၁၁၆၄၅၂

၃၂၆၂၃

၄၀၅.၇၅

၄၅၃၅၅

၃၈၂၂၉၀.၃၉